İKTİSAT

Lisans

1. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: INT100 Üniversite Hayatına Giriş
Kredi / AKTS: 1/2
Ders İçeriği: Dersin kapsamı üniversite tanıtımı ve mesleki bilgilerin yanında bilimsel, sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklerden oluşan üniversite hayatını tanıtmaktır. Dersin amacı öğrencilerin şu sorularının çözümüne yardımcı olmaktır: Üniversiteli olmak nedir? Üniversite yaşamın hangi değerlerini sunar? Neden Hasan Kalyoncu Üniversitesindesiniz? Hasan Kalyoncu Üniversitesinin ilke, yaklaşım ve kuralları nelerdir? Hasan Kalyoncu Üniversitesinin size sunduğu olanaklar ve hizmetler nelerdir? Hasan Kalyoncu Üniversitesinin kampüs ve yakın çevresini nasıl tanıyacaksınız? Bilimsel, sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklerden nasıl yararlanabilirsiniz?
Ders Kodu ve Adı: İKT101 İktisada  Giriş I
Kredi / AKTS: 3/5
Ders İçeriği: Ekonomi Biliminin Tanımı, Yöntemi ve Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi / Temel Ekonomik Kavramlar ve Sorunlar / Talep, Talep Fonksiyonu, Talep Esnekliği ve Tüketici Rantı / Arz, Arz Fonksiyonu, Arz Esnekliği ve Üretici Rantı / Üretim Fonksiyonu ve Firma Maliyetleri / Tam Rekabetçi Piyasa Dengesi ve Fiyatın Belirlenmesi / Devletin Piyasaya Müdahalesi ve Sonuçları / Tam Rekabet Piyasasında Kısa Dönem Firma Dengesi / Uzun Dönemde Firma ve Endüstri Dengesi / Monopol ve Monopol Piyasasında Kısa ve Uzun Dönem Firma Dengesi / Monopolde Fiyat Farklılaştırması / Monopolcü Rekabet Piyasasında Denge / Oligopol Piyasasında Dengeve Oligopol Teorileri / Faktör Piyasaları ve Üretim Faktörlerinin Fiyatlarının Belirlenmesi: Emek Piyasası ve Ücret, Sermaye Piyasası ve Faiz Oranı, Toprak Piyasası ve Rant, Girişimci ve Kâr / Dışsallıklar, Sosyal Fayda ve Maliyet, Özel Fayda ve Maliyet / Çevre Sorunlarının Ekonomik Analizi / Piyasa Başarısızlıkları
Ders Kodu ve Adı: İKT103 Sosyal Sorumluluk Projeleri
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği: Bu dersle, öğrencilerimizin çeşitli toplumsal yardım kuruluşlarındaki faaliyetlere etkin bir şekilde katılmaları sağlanarak, toplumun farklı kesimlerinden ve farklı gelir gruplarından kişilerle (kadın, yaşlı ve çocuk) tanışmaları, onlara bilgi ve becerileri doğrultusunda yardım etmeleri ve çeşitli projelerle toplum içinde daha duyarlı ve sorumlu bireyler olarak yer almalarının sağlanması amaçlanmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: İKT105 Matematik I
Kredi / AKTS: 3/5
Ders İçeriği: Temel Matematik Bilgileri / Permütasyon ve Kombinasyon / Özdeşlikler ve Denklemler / Eşitsizlikler / Küme Teorisi / Fonksiyonlar ve Fonksiyonel İşlemler / Doğrusal Fonksiyonlar ve Uygulamaları / Doğrusal Olmayan Fonksiyonlar ve Uygulamaları / Diziler ve Seriler / Limit / Türev ve Uygulamaları / Grafik Çizimleri ve Uygulamaları
Ders Kodu ve Adı: İKT107 Sosyolojiye Giriş
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği: Sosyolojik Perspektif / Sosyolojinin Teme Kavramları / Sosyolojik Düşüncenin Gelişimi ve Sosyoloji Teorileri / Sosyolojik Araştırma Yöntemleri / Birey ve Toplum: İşbirliği, Rekabet, Çatışma / Kültür ve Toplumun Oluşum ve Gelişimi / Toplumsallaşma / Toplum ve Toplumsal Etkileşim / Toplumsal Gruplar ve Formel Örgütler / Toplum çeşitleri: Avlayıcı ve Toplayıcı, Tarım, Sanayi ve Sanayi Sonrası Toplumlar / Tarım Devrimi, Sanayi Devrimi, Demokratik Devrimler / Toplumsal Tabakalaşma / Din / Siyaset / Aile / Eğitim / Ekonomik Yaşam / Toplumsal Değişme ve Küreselleşme
Ders Kodu ve Adı: İNG101 İngilizce I
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği: İngilizce I dersinde ana hedef öğrenciye yabancı dil temelinin kazandırılmasıdır. Bu derste öğrenciler, İngilizceye ilişkin temel gramer (dilbilgisi) bilgilerini edinirler. Sistematik bir şekilde yabancı dil eğitiminin verildiği bu derslerde öğrencilerin, dil öğretiminin temel unsurlarından konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerileri geliştirilir. Öğrencilerin İngilizce bilgisi düzeylerini geliştirmek adına uygulamaya konulan bu derslerde öğrenciler, günlük hayatlarında kullanabilecekleri yabancı dilin yanı sıra, akademik metinleri anlamak için gereken yabancı dil temellerini de oluştururlar.
Ders Kodu ve Adı: TÜR101 Türk Dili ve Edebiyatı I
Kredi / AKTS: 2/2
Dilin Tarifi ve Önemi / Dil ve Kültür İlişkisi / Türkçe’nin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri ve Tarihi Gelişimi / Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları / Türkçe’de Sesler ve Sınıflandırılması / Hece Bilgisi / Türkçede İmla ve Noktalama / Kök ve Ekler / Cümle Bilgisi / Anlatım Bozuklukları.
Ders Kodu ve Adı: İKT113 Bilişim Teknolojileri
Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği: Bilişim teknolojileri ve bilgi-işlemsel düşünme; problem çözme kavramları ve yaklaşımları; algoritma ve akış şemaları; bilgisayar sistemleri; yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar; işletim sistemlerinin temelleri, güncel işletim sistemleri; dosya yönetimi; yardımcı programlar (üçüncü parti yazılımlar); kelime işlem programları; hesaplama/tablo/grafik programları; sunu programları; masaüstü yayıncılık; veri tabanı yönetim sistemleri; web tasarımı; eğitimde internet kullanımı; iletişim ve işbirliği teknolojileri; güvenli internet kullanımı; bilişim etiği ve telif hakları; bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkileri.
Ders Kodu ve Adı: İKT109 Akademik Başarı İçin Temel İletişim
Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği: Derste; öğrencilerimize temel iletişim becerilerini aktararak, doğru ve etkili biçimde yazılı, sözlü iletişim kurma becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Öğrencilerin etkili konuşma, etkili dinleme, etkili ve güzel yazma konusunda aldıkları temel iletişimsel bilgiler,  yaşamlarının her alanında onlara yardımcı olacak ve bu anlamda yetişen bireyler, akademik anlamda da anlaşılır, algılanır iletiler oluşturabilecek ve özellikle iletişim konusunda yaşadıklarını düşündükleri sorunlara çözüm bulacaklardır. Derste iletişim konusunda yaşanan ve yaşanabilecek sorunlara da çözüm önerileri getirilecektir ve akademik başarı için bireylerde olması gereken iletişim donanımları üzerinde durulacaktır.

(İletişim, Etkili İletişim, Etkili İletişimin Amaçları, Etkili İletişimin İşlevleri, Etkili Sözlü ve Sözsüz İletişim, Etkili İletişimde Temel Beceriler, Etkili İletişim Teknikleri, İletişim Sürecinde Engeller ve Gürültü Kavramı, Etkili Konuşma, Etkili Dinleme, Etkili Konuşma (Hazırlıklı/Hazırlıksız), İletişim Sorunlarına Çözüm Geliştirebilme…)

2. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: SBU104 Siyaset Bilimine Giriş
Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği: Siyaset nedir? / Siyaset çalışmak / Hükümetler, Sistemler ve Rejimler / Modern dünya sistemleri, Siyasi ideolojiler, / Demokrasi / Devlet / Uluslar ve Ulusçuluk ve Türleri / Küresel siyaset / Küreselleşmenin dinamikleri / Siyasi kültür, kimlik ve meşruiyet / Partiler ve parti sistemleri / Gruplar, çıkarlar ve hareketler / Siyasi süreçler ve sistem
Ders Kodu ve Adı: İKT102 İktisada  Giriş II
Kredi / AKTS: 3/5
Ders İçeriği: Makro Ekonominin Gelişmesi  ve Temelleri / Makro Ekonomik Faaliyetlerin Ölçülmesi: Milli Gelirle İlgili Kavramlar ve Milli Gelir Hesaplama Yöntemleri / Toplam Talep, Toplam Arz ve Makro Ekonomik Analiz / Klasik ve Keynesgil Makro Ekonominin Temelleri / Basit Keynesgil Model ve Milli Gelirin Belirlenmesi / Paranın Mahiyeti ve Tarihçesi / Paranın Ekonomi Üzerindeki Etkisi: Klasik ve Keynesgi lGörüşler / Bekleyişler ve Esnek-Yapışkan Fiyat Tartışması / Enflasyon / İstihdam, İşsizlik ve Enflasyon / İktisadi Dalgalanmalar / Makro İktisadi Politikalar / Çağdaş Makro Ekonomik Görüşler / Uluslararası Ticaret Teorisi ve Dış Ticaret Politikası / Döviz, Döviz Kuru, Ödemeler Bilançosu ve Dış Denge / Uluslararası Para Sistemi / Uluslararası Faktör Hareketleri ve Ekonomik Birleşmeler / EkonomikBüyüme ve Gelişme / Ekonomik Sistemler: Kapitalizm, Komünizm ve Kapitalizme Geçiş / Ekonomik Düşüncenin Tarihi Gelişimi
Ders Kodu ve Adı: HUK106 Hukuka Giriş
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği: Toplum düzeni / Pozitif hukukun kaynakları / Hukuk kurallarının uygulanması / Kanunlaştırma / Hukuk sistemleri / Hukuk Kurallarının sınıflandırılması / Vize sınavı / Hak kavramı / Hukuki olay, fiil ve işlemler / Kişi ve kişilik / Aile Kavramı / Miras kavramı / Eşya kavramı / Sorumluluk, Yargı Teşkilatı
Ders Kodu ve Adı: İŞL108 İşletme Bilimine Giriş
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği: İşletmenin temel kavramları/ Yönetim fonksiyonları (Planlama, örgütleme)/ Yönetim fonksiyonları  (Yürütme, koordinasyon, denetim/ Insan kaynakları yönetimi (Kavram, kapsam, önem, temel ilkeler)/ Insan kaynakları yönetimi (Temel işlevler)/ Üretim yönetimi (Üretim sistemleri)/ Üretim yönetimi (Kapasite ve kapasite planlaması)/ Pazarlama yönetimi (Tanımı, gelişimi, önemi, fonksiyonları, pazarlamayı etkileyen faktörler)/ Pazarlama yönetimi (Pazarlama karması, pazar araştırması)/ Muhasebe yönetimi/ Finans yönetimi/ Halkla ilişkiler/  Bilgi ve teknoloji yönetimi
Ders Kodu ve Adı: İKT106 Matematik II
Kredi / AKTS: 3/5
Ders İçeriği: Limit Ve Süreklilik, Türev, Türev Hesaplama Kuralları,Yüksek Dereceden Türevler/ Kapalı Fonksiyonlar Ve Türevlerinin Hesabı/ Artan-Azalan Fonksiyonlar/ İçbükeylik Ve Dışbükeylik/ Göreceli Uç Noktaları/ Büküm Noktaları/ Eğri Çizimi/ Fonksiyonların Optimizasyonu/ Ekonomide Marjinal Kavramı/ Ekonomik Fonksiyonların Optimizasyonu/ Marjinal Ve Ortalama Fonksiyonlar Arasındaki İlişki/ Üstel Ve Logaritmik Fonksiyonlar/ Logaritmanın Özellikleri/ Üstel Ve Logaritmik Fonksiyonların Çözümü/ Üstel Ve Logaritmik Fonksiyonların Türevleri/ Bileşik Faiz Hesabı/ Verilerden Hareketle Büyüme Oranlarının Tahmin Edilmesi/ Integral Hesabı/ Belirsiz İntegral Ve İntegral Hesaplama Kuralları/ Bir Eğrinin Altındaki Alan. Belirli İntegral Ve Özellikleri/ Eğriler Arasındaki Alan/ Değişken Değiştirme/ Kısmi İntegral/ Bir Nakit Akışının Şimdiki Değeri/ Tüketici Ve Üretici Artığı/ Çok Değişkenli Fonksiyonlar/ Kısmi Türevler/ İkinci Dereceden Kısmi Türevler/ Çok Değişkenli Fonksiyonların Optimizasyonu/ Lagrange Çarpanları İle Kısıtlı Optimizasyon/ Ekonomide Çok Değişkenli Fonksiyonların Optimizasyonu/ Kısıtlanmış Optimizasyon/ Cobb-Douglas Üretim Fonksiyonunun Kısıtlanmış Optimizasyonu/ Kapalı Ve Ters Fonksiyon  Kuralları/
Ders Kodu ve Adı: İNG102 İngilizce II
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği: Bu ders  İngilizce I dersinin devamı niteliğindedir ve   orta düzeyde İngilizce’ye giriş (pre-intermediate) konularını içermektedir. Gramer yapıları üzerinde yoğunlaşırken, çeşitli yollarla bütün  dil becerilerinin geliştirilmesi teşvik edilmektedir. Alıştırmalar dinleme, sözlü iletişim veya okuma-anlama becerileri veya bunların bir kombinasyonuna yönelik olarak işlenmektedir.
Ders Kodu ve Adı: TÜR102 Türk Dili ve Edebiyatı II
Kredi / AKTS: 2+0
Ders İçeriği: Mektup türleri, özellikleri ve kuralları / Örnekler / Makale türünün özellikleri, kuralları ve örnekleri / Fikir yazısı olan fıkraların yazılma kuralları ve örnekler / Bibliyografyadan yararlanma / Biyografi nasıl yazılır, edebiyattaki yeri nedir? / Gezi yazısında nelere dikkat edilir? / Anıların edebiyattaki yeri ve yazma kuralları / Deneme ve Diğer türlerden farkı / Kitap ve dergi incelemesi / Konferans / Açık Oturum / Panel / Panele hazırlık, uygulama ve sonuç / Sempozyum / Münazara: Kuralları ve sonuçları.
Ders Kodu ve Adı: İKT108 Bilgisayar Programlamaya Giriş
Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği: Bu ders veri türleri, kontrol yapıları, algoritma geliştirme ve işlevlerle program tasarımı dahil olmak üzere temel programlama temellerini Python programlama dili aracılığıyla tanıtmayı amaçlamaktadır. Ders, Nesne Yönelimli Programlamanın temel ilkelerini ve derinlemesine veri ve bilgi işleme tekniklerini tartışmaktadır. Öğrenciler sorunları çözecek, gerçek dünyadaki yazılım geliştirme zorluklarını keşfedecek ve pratik ve çağdaş uygulamalar oluşturacaklardır. Ders içeriği özel konular kapsamında şunları içerir:

  • Algoritmalar ve Bilgi İşleme • Kontrol Yapıları • Boolean mantığı ve Sayısal Veri Türleri • Dizeler, Metin Dosyaları, Listeler ve Sözlükler • İşlev Tanımlarında Prosedürel Soyutlama • Nesneler ve Sınıflar • Grafikler ve Görüntü İşleme • Ağlar ve İstemci / Sunucu Programlama • Grafik Kullanıcı Arayüzleri (GUI) • Olaylar ve Olaya Dayalı Programlama

3. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: İŞL201  Genel Muhasebe I
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği: İktisadi Faaliyetler ve Muhasebe / Muhasebe: Tanım, Kavram ve Fonksiyonları / Mali Tablolar: Bilanço ve Gelir Tabloları / Bilanço ve Kârın Hesaplanması / Hesap Kavramı ve İşleyişi, Kayıt Yöntemleri, Hesap ve Bilanço İlişkisi / Muhasebede Kayıt Araçları: Yevmiye Defteri, Büyük Defter, Envanter Defteri / Muhasebe Süreci: Dönem Başı-Dönem İçi İşlemleri ve Mizanlar, Dönem Sonu İşlemleri / Ülkemizde Kayıt Nizamı / İspat Edici Belgeler / Muhasebe Süreci İle İlgili Örnek Çözümler / Bilanço ve Gelir Tablosu İlkeleri / Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Ülkemizde Tekdüzen Hesap Planı / Aralıklı ve Devamlı Envanter Yöntemleri / Katma Değer Vergisi ve Muhasebeleştirilmesi / Özel Tüketim ve Özel İletişim Vergileri
Ders Kodu ve Adı: İKT231 İstatistik I
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği: İstatistiğin Tanımı-Anlamı ve Tarihçesi / Verilerin Toplanması ve Düzenlenmesi / Sınıflama ve Gruplama / Seriler ve Grafikler / Duyarlı ve Duyarlı Olmayan Ortalamalar / Oranlar / Değişkenlik ve Bölünme Şekli Ölçüleri / Endeksler / Olasılık ve Olasılık Dağılımları / Binom Hipergeometrik Poisson Bölünmeleri / Normal Bölünme / Zaman Serilerinin Analizi
Ders Kodu ve Adı: İKT247 Kamu Ekonomisi
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği: Piyasa ekonomisi ve kamu ekonomisi ayırımı / Piyasa aksaklıkları / Kamu kesimi için ekonomik gerekçe / Kamu malları teorisi / Kamu hizmetlerinin temel nitelikleri (savunma, eğitim, sağlık vb) / Dışsallıklar / Kamu ekonomisinde karar alma süreçleri / Vergilerin ekonomik analizi / Kamu gelirleri / Vergileme ilkeleri / Kişisel gelir / Kurumlar vergileri ve diğer vergileri / Kamu ekonomisinde fiyatlama politikası / Türkiye’de kamu ekonomisi politikası / Kamu harcamaları reformu / Vergi reformu / Devlet borçları reformu / Eğitim reformu / Sağlık reformu / Sosyal güvenlik reformu / Toplu taşımacılık reformu / Ombudsman, siyasal karar alma reformu ve gelir dağılımının iyileştirilmesi.
Ders Kodu ve Adı: İKT203 Makro İktisat I
Kredi / AKTS: 3/5
Ders İçeriği: Makro İktisat: İktisadi Büyüme ve Dalgalanmalar / Ekonominin Ölçülmesi 1: Hasılanın Ölçülmesi / Ekonominin Ölçülmesi2: Enflasyon / Ekonominin Ölçülmesi 3:İşsizlik / Ekonominin Ölçülmesi 4: Faiz Haddi, Döviz Kuru ve Ödemeler Dengesi / Planlanan Harcama ve Hasıla Düzeyi: Basit Keynesyen Model / Planlanan Harcama, Faiz Haddi ve Hasıla Düzeyi:IS-LM Modeli / Toplam Talep ve Toplam Arz/ Hasıla ve Fiyat Düzeyi: Alternatif Makro Modeller/ Açık Ekonomide Toplam Planlanan Harcama ve Hasıla Düzeyi/ Ödemeler Dengesi, Faiz Haddi ve Hasıla Düzeyi : IS-LM-BP Modeli/ Döviz Kuru, Hasıla ve Enflasyon: Açık Ekonomi Toplam Arz – Toplam Talep Modeli
Ders Kodu ve Adı: İKT201 Mikro İktisat I
Kredi / AKTS: 3/5
Ders İçeriği: Giriş: Kıt Kaynakların Tahsisi ve Ekonomik Modeller / Talep, Arz, Piyasa Dengesi ve Hükümet Müdahaleleri / Arz-Talep Modelinin Uygulanması / Tüketici Tercihi ve Uygulamaları / Firma, Üretim ve Üretim Fonksiyonu / Firma Maliyetleri / Rekabetçi Firmalar ve Piyasalar / Rekabetçi Modellerin Uygulamaları / Oligopol ve Monopolcü Rekabet / Firma Stratejileri: Girişi Engelleme, Maliyet Avantajlarını Kullanma ve Tanıtım-Reklam
Ders Kodu ve Adı: AİİT201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Kredi / AKTS: 2/2
Ders İçeriği: Osmanlının Yıkılışı / Parçalanması / TBMM’nin Açılması / Sosyal Alanlardaki İnkılaplar / Çok Partili Hayata Geçiş.

4. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: İŞL202 Genel Muhasebe II
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği: Ticari Mal Alım ve Satım İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi/ Mal Alım ve Satımı Dışındaki İşlemlerden Doğan Alacak ve Borç İşlemlerinin Muh./ Gider İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi/ Gider İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi/ Menkul Kıymet İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi/ Yabancı Para İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi/ Senet İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi/ Senet İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi/ Banka İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi/ Peşin Vergi İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi/ Nazım Hesaplar
Ders Kodu ve Adı: İKT232 İstatistik II
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği: Örnekleme Teorileri / Nokta ve Aralık Tahminleri / Hipotez Testi / Ki-Kare Testleri / Parametrik Olmayan Testler / Doğrusal Korelasyon ve Regresyon / Varyans Analizi / Zaman Serilerinin Analizi ve Tahmin / İstatistiki Karar Verme Teorisi
Ders Kodu ve Adı: İKT204 Makro İktisat  II
Kredi / AKTS: 3/5
Ders İçeriği: Para Talebi / Para Arzı /   Para ve Maliye Politikası / Mikro Temeller : Tüketim / Mikro Temeller: Yatırım / Bütçe Açıkları ve Hükümet Borçları / İktisadi Büyüme / Reel İktisadi Dalgalanmalar Teorisi/ Taylor- Romer Modeli
Ders Kodu ve Adı: İKT202 Mikro İktisat II
Kredi / AKTS: 3/5
Ders İçeriği: Faktör Piyasaları ve Dikey Entegrasyon: Rekabetçi Faktör Piyasaları, Monopollerin Etkisi, Monopson ve Dikey Entegrasyon / Faiz Oranları, Yatırımlar ve Sermaye Piyasaları / Belirsizlik, Risk ve Karar Alma / Dışsallıklar, Ortak Alanlar ve Kamu Malları / Asimetrik Enformasyon / Sözleşmeler ve Ahlaki Riskler
Ders Kodu ve Adı: AİİT202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Kredi / AKTS: 2+0
Ders İçeriği: Meclis-i Mebusan’ın açılışı ve Misak-ı Milli’nin Kabulü / İstanbul’un işgali / T.B.M.M. açılışı / Sevr Barış Antlaşması / İstiklal Mahkemeleri / 23 Nisan 1920 Sonrası Milli Mücadele Hareketi / Doğu Cephesi Harekâtı / I.İnönü Zaferi / İlk Anayasanın Kabulü / II. İnönü Zaferi / Kütahya-Eskişehir Savaşı / Sakarya Meydan Muharebesi / Ankara Antlaşması / Büyük Taarruz / Saltanatın Kaldırılması / Mudanya Mütarekesi / Lozan Antlaşması / Cumhuriyetin İlanı / Hilafetin Kaldırılması / 1924 Anayasası / Cumhuriyetin İlanından Sonra Yapılan İnkılaplar / Yapılan İnkılaplara Duyulan Tepkiler / Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri / 1923-1930 Dönemi Türk Dış Politikası / 1930-1938 Arası Türk Dış Politikası / Atatürk İlkelerinin Açıklanması.
Ders Kodu ve Adı: İKT248 Matematiksel İktisat
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği: Bu ders, mevcut ekonomiyi anlamak ve ekonomik modelleri araştırmak için gerekli olan matematiksel yöntem ve modellere odaklanmaktadır. Matematiksel İktisat dersiyle birlikte öğrenciler; İktisadi Analizin Matematiksel Yapısı ve İktisatta Durağan Denge Analizi / Fonksiyonlara Giriş / Denklem Sistemleri ve Matris Cebiri / Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Türev / Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Kısmi Türev / Optimizasyon / Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Optimizasyon / Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Optimizasyon: Kısıtlı ve Kısıtsız / Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar / İntegral ve Dinamik Analiz / Fark Denklemleri / Diferansiyel Denklemler gibi konularda kapsamlı bilgiye sahip olabileceklerdir.

5. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: İKT329 Bilim, Teknoloji ve Dijital Ekonomi
Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği: Bilim ve teknolojinin tanımı, amacı ve ölçümü. Teknolojik gelişmenin safhaları ve yeni teknolojiler. Eski ve yeni teknolojik sistemlerin firma ve ulusal ekonomi düzeyindeki özellikleri. Bilim ve teknoloji politikalarının amaç ve araçları. Yüksek teknolojiler ve sektörlerin analizi. Araştırma politikaları ve üniversite-sanayi işbirliği. Bilim ve teknolojik gelişmelerin sağlanma yolları. Bilim ve teknoloji politikalarının temel ekonomik büyüklükler üzerindeki etkisi. Türk sanayinin mevcut durumu, türk sanayinin geleceği ve buna yönelik politikalar geliştirme, Ar-Ge Kavramı, Türkiyede Ar-Ge Faaliyetleri, Türkiyede Ar-Ge politikaları ve gelişmiş ülkelerle karşılaştırılması, bilim ve teknoloji politikaları kavramı, Türkiyede bilim ve teknoloji faaliyetleri, Türkiyede bilim ve teknoloji politikaları çalışmaları ve gelişmiş ülkelerle karşılaştırılması
Ders Kodu ve Adı: İKT305 Finansal Piyasalar
Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği: Finansal Varlıklar / Finansal Piyasalar / Küreselleşme ve Türev Piyasalar / Finansal Aracılar ve Piyasalardaki Yeni Gelişmeler / Mevduat Kabul Eden Kuruluşlar / Merkez Bankacılığı ve Para Politikası / Sigorta Şirketleri / Yatırım Şirketleri ve Emeklilik Fonları / Menkul Değer Fiyatlarının ve Faiz Oranlarının Belirlenmesi / Faiz Oranlarının Genel Düzeyi ve Yapısı / Birincil ve İkincil Piyasaların Yapısı ve İşleyişi / Kamu Menkul Değerler Pazarı / Özel Tahvil Piyasası / Hisse Senedi Piyasaları / Vadeli Piyasalar / Opsiyon Piyasaları / Swap Piyasaları.
Ders Kodu ve Adı: İKT 303 Ekonometri  I
Kredi / AKTS: 3/5
Ders İçeriği: Ekonometrinin Tanımı ve Ekonometrik Yaklaşım / Sözel, Geometrik, Matematiksel ve Ekonometrik Modeller / İstatistik Teorisi ve Ekonometrik Teknikler / Yapısal Analiz, Ön raporlama ve İktisadi Politika Değerlendirmesi / İktisadi Olaylar, İktisadi Veriler ve Verilerin Rafine Edilmesi / Tasviri Ölçüler / Basit Korelasyon Katsayısı / Tahmin ve Hipotez Testleri / Basit Doğrusal Regresyon Modeli / En Küçük Kareler Tahmini / Regresyon Tahminlerinin Yorumu ve Determinasyon Katsayısı / Regresyon Katsayılarının Özellikleri / Hipotez Testleri / Örnek Çözümler / Çoklu Regresyon Analizi Çoklu Determinasyon Katsayısı / Değişkenlerin Dönüştürülmesi / Fonksiyon Seçimleri / Yarı Logaritmik Modeller / Örnek Çözümler / Çoklu Regresyonda F Testleri
Ders Kodu ve Adı: İKT301 Uluslararası İktisat I
Kredi / AKTS: 3/5
Ders İçeriği: Arz Yönünden Uluslararası Ticaret Teorisi: Mutlak ve Mukayeseli Üstünlükler Teorisi / Faktör Donatımı (Hecksher-Ohlin) Teoremi ve Eleştirisi / Talep Yönünden Uluslararası Ticaret Teorisi: Karşılıklı Talep Kanunu, Teklif Eğrileri, Karşılıklı Talep Kanununun Eleştirisi / Sosyal Kayıtsızlık Eğrileri ve Dış Ticarette Genel Denge Analizi / Diğer Uluslararası Ticaret Teorileri / Ticaret Hadleri / Fakirleşerek Büyüme / Ödemeler Bilançosu, Ödemeler Dengesi, Para ve Ödemeler Bilançosu / Döviz Piyasası, Döviz Kuru, Döviz Kuru Sistemi Kavramı, Uluslararası Para Sistemi / Sabit Döviz Kuru Sistemi / Sabit Ayarlanabilir Döviz Kuru Sistemi / Devalüasyon ve Revalüasyon / Esneklikler Yaklaşımı: Marshall-Robinson-Lerner Şartı / Massetme Yaklaşımı / Monetarist Yaklaşım / Dalgalı Döviz Kurları / Uygulamada Döviz Kuru Sistemleri / Açık Ekonomi Makro İktisadı
Ders Kodu ve Adı: İKT327 İktisatta Araştırma Yöntemleri
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği: Bu dersin temel amacı araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi, tarihi yöntem vd.) gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma tekniklerini uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlamaktır. Veri değerlendirme ve rapor yazma için gereken bazı istatistik ve bibliyografik yazılım paketleri de ders süresince kullanılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: İKT331 İstatistiki Veri Analizi
Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği: İKT331, istatistiksel düşünceye bir giriş ve merkezi istatistiksel model ve yöntemlere genel bir bakış sağlamayı amaçlamaktadır. Öğrencilere, verileri analiz etme yöntemlerinin teorik temeli hakkında bilgi verilir ve bu tür analizleri uygulamada veri analizi yazılım ve paket programlarını kullanarak yapmayı öğrenirler.  Öğrenciler bu ders ile birlikte;

  • Nokta ve aralık tahmininin arkasındaki mantığı anlar, basit istatistiksel modeller için moment tahmin edicileri ve maksimum olasılık tahmin edicilerini bulabilir ve büyük örneklem durumları için maksimum olasılık tahmin edicilerinin özelliklerini bilirler
  • Hipotez testinin arkasındaki mantığı bilir, testleri seçebilir ve gerçekleştirebilir, basit hipotez testi problemleri için güç hesaplamaları yapabilir ve büyük örneklem durumlarında olasılık oranı testini ve özelliklerini bilir
  • İki örnek için ikili verileri ve verileri analiz edebilir ve istatistiksel yöntemlerin teorik temelini anlayabilir
  • Bir yanıt değişkeni ile bir veya daha fazla açıklayıcı değişken arasındaki bağlantıyı incelemek için doğrusal ve lojistik regresyon kullanabilir, basit doğrusal regresyon için teorik temeli anlayabilir ve çoklu doğrusal regresyon teorisinin matris cebiri kullanılarak nasıl çalışılabileceğini bilirler.

6. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: İKT330 AR-GE ve Proje Yönetimi
Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği: Proje Yönetimine Giriş / Proje Yaşam Döngüsü ve Organizasyonu / Genel Proje Yönetimi / Proje Bütünleştirme Yönetimi / Proje Kapsam Yönetimi / Proje Zaman Yönetimi / Proje Maliyet Yönetimi / Proje Kalite Yönetimi / Proje İnsan Kaynakları Yönetimi / Proje İletişim Yönetimi / Proje Risk Yönetimi / Proje Tedarik Yönetimi / Proje Kapanışı / Projelerin Sunumları
Ders Kodu ve Adı: İKT 316 İktisadi Düşünceler Tarihi
Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği: İktisadi Düşünce Tarihinin Tanımı, Kapsamı, Yöntemi ve Diğer Bilim Dalları İle İlişkisi / Antik Çağda İktisadî Düşünce / Orta Çağda İktisadî Düşünce / Merkantilizm / Merkantilizmden Klâsik Teoriye: Liberal Düşünceler / Fizyokrasi / Klâsik Teori / David Ricardo / T.Malthus / J.B.Say / H.C.Carey / W.N. Senior / Klâsik Teorinin Genel Bir Analizi ve Tenkidi / Klâsiklere Karşı İlk Tepkiler: Marksizim / Tarihçi Okul / Marjinalizm / Marjinalizm: Avusturya Okulu / Marjinalizm: Lozan Okulu / Neoklâsik İktisat / J.M. Keynes / Monetarizm / Rasyonel Bekleyişler Teorisi: Yeni Klasik ve Yeni Keynesgil Okullar / Rasyonel Bekleyişler Teorisi: Reel Konjonktür Teorisi.
Ders Kodu ve Adı: İKT 306 Para Teorisi ve Politikası
Kredi / AKTS: 3/5
Ders İçeriği: Para ve ekonomi / Paranın Mahiyeti, Ödeme Sistemleri ve Finansal Sistem / Para Standartları, Merkez Bankacılığı ve Serbest Bankacılık / Para Arzı Analizi / Para Talebi Analizi / Keynesgil-Neoklasik Sentez / Rasyonel Bekleyişler ve Para / Para, Enflasyon, İşsizlik ve Enflasyonla Mücadele / Faiz Teorileri,  Enflasyon ve Para / Para Politikası Hakkında Bilim-Sanat Tartışması / Para Politikasında Uygulama Sorunları / Para Politikasının Amaç, Araç, Hedef ve Göstergeleri / Para Politikasının Etki Kanalları / Dışa Açık Ekonomi ve Para Politikasının Etkinliği / Uluslararası Politika Koordinasyonu / Para ve Kamu Finansmanı: Enflasyonist Para Politikası.
Ders Kodu ve Adı: İKT 304 Ekonometri II
Kredi / AKTS: 3/5
Ders İçeriği: Varyans Analizi / Chow Testi / Normallik Varsayımının İhlali / Sıfır Ortalama Varsayımının Ihlali / Homoskedastisiti Varsayımının İhlali / Heteroskedastisiti Testleri ve Problemin Çözümü / Otokorelasyonsuzluk Varsayımının İhlali / Otokorelasyon Testleri ve Problemin Çözümü / Ochrane-Orcutt İki-Adım ve Tekrarlı Tahmin Yöntemi / Çoklu Doğrusal Bağıntı, Tespiti ve Sınanması / Çoklu Doğrusal Bağıntının Çözümü
Ders Kodu ve Adı: İKT 302 Uluslararası İktisat II
Kredi / AKTS: 3/5
Ders İçeriği: Uluslararası Ticaretin Kısıtlanmasının Argümanları / Gümrük Tarifeleri, Küçük Ülke ve Büyük Ülke Modeli, Tarifelerin Fiyatlara ve Ticaret Hadlerine Etkisi / Optimum Tarife, Efektif Gümrük Tarife Oranı ve Tarifelerin Makro Etkisi / Kotalar, Etkileri Ve Tarifelerle Karşılaştırılması / Sübvansiyonlar ve Etkileri / Damping Ve Uluslararası Fiyat Farklılaştırması / Uluslararası Ticaret Politikasının Diğer Araçları / Uygulamada Uluslararası Ticaret Politikası: GATT ve Dünya Ticaret Örgütü, Devletin Doğrudan Ticaret Yapması ve Planlı Ekonomilerde Dış Ticaret / Dış Ticaret Planlaması Ve Teknikleri / Ekonomik Entegrasyon Ve Gümrük Birlikleri Teorisi / Türkiye-AB Ilişkileri / Uluslararası Rezervler ve Likidite / Euro-Dolar Piyasası / Uluslararası Mali Piyasalar Ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Dış Borçları / Gelişen Ülkelerde Mal Fiyatlarını İstikrarlaştırma / Uluslararası Faktör Hareketleri
Ders Kodu ve Adı: İKT 310 Politik İktisat
Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği: İktisat teorisi ile iktisat politikası arasındaki ilişki /Devletin ekonomideki rolü / İktisat Politikasının Temel Amaçları ve Araçları / İktisat Politikası Açısından Önemli Kurumlar / Politik Araç Olarak Maliye Politikası / Para Politikası: Merkez Bankası’nın Para Politikası Araçları / İktisat Politikası Açısından Önemli Kurumlar / Politik Araç Olarak Maliye Politikası / Para Politikası: Merkez Bankası’nın Para Politikası Araçları / 1970’ler – Petrol Krizi ve Stagflasyon / Monetarist (Paracı) İktisat Politikası/ 2008 Küresel Ekonomik Kriz /İktisat Politikası Açısından Önemli Kurumlar / Politik Araç Olarak Maliye Politikası/Para Politikası: Merkez Bankası’nın Para Politikası Araçları / Merkantalizm; Liberalizm; Kapitalizm;Sosyalizm; Marksizm / BENELUX (Belçika-Hollanda-Lüksemburg); OECD; GATT, IMF; NAFTA; Dünya Bankası; Birleşmiş Milletler; NATO; AB.

7. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: İKT411 İktisat Politikası
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği: Kavramlar, Siyasal-Kurumsal Çerçeve / Amaçlar, Araçlar ve Stratejiler / İktisat Politikasında Temel Sorunlar ve Tartışma Konuları / İktisat Politikasının Belirlenmesi / İktisadi Dalgalanmalar / Keynesgil ve  Monetarist İstikrar Politikaları / Rasyonel Bekleyişler ve İstikrar Politikası: Yeni Klasik ve Yeni Keynesgil Yaklaşımlar / Enflasyon ve İşsizlik / Enflasyonla Mücadele / Durgunluklar ve Finansal Krizler / Para Arzı / Para Talebi ve Parasal Etki Kanalları / Para Politikasının Göstergeleri, Hedefleri ve Hazinenin Borç Yönetimi  Politikası / Bütçe Açıkları, Enflasyon ve Açıkların Finansmanı / Maliye Politikası ve Para ve Maliye Politikalarının Etkinliği / Para ve Maliye Politikalarının Kesişme Noktası: Enflasyonist Finansman Politikası / Para Politikasında Friedman Kuralı, Optimal Senyoraj Teorisi ve Olivera-Tanzi Etkisi
Ders Kodu ve Adı: İKT407 Türk Vergi Sistemi
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği: Türk Vergi Sistemi ve Vergi çeşitleri / Gelir Vergisi, kavram, unsurları,kaynakları / Ticari Kazançların vergilendirilmesi / Zirai Kazançların ve Ücretlerin vergilendirilmesi / Serbest Meslek Kazançlarının ve Menkul Sermaye İratlarının vergilendirilmesi / Gayrimenkul Sermaye İratları ile Diğer gelir ve iratların vergilendirilmesi / Gelirin beyanı ve beyannameler / Kurumlar Vergisi ve Uygulaması  / Kurumlar Vergisinde Vergilendirme Rejimi, Muafiyet ve İstisnaları / Veraset ve İntikal Vergisi, Muafiyet ve İstisnaları / Emlak ve Motorlu Taşıtlar Vergisi / Katma Değer Vergisi (KDV), İstisna uygulamaları, beyan ve ödenmesi / Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), İstisnalar, tarh-beyan ve ödenmesi.
Ders Kodu ve Adı: İKT405 Finansal İktisat
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği: Firma Davranış Teorisi  / Rekabetçi ve Eksik Rekabet Piyasalarının Analizi, Oyun Teorisi  / Asimetrik Enformasyon / Belirsizliğin Karar Birimlerinin Davranışları Üzerine Etkisi Bankacılık  / Sigortacılık / Uluslararası Finans Alanlarında Firma Davranışları ve Finans Piyasalarından Uygulamalar.
Ders Kodu ve Adı: İKT403 Türkiye Ekonomisi
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e iktisadi politikalar / Cumhuriyetin devraldığı miras ve 1923’te Türkiye Ekonomisi / ilk on beş yılda kurumsal düzenlemeler ve ekonomik gelişme / 1939–50 Döneminde Türkiye Ekonomisi / 1950–60 Döneminde Liberal Kalkınma Modeli, 1960–1978 Dönemi: Kalkınma Planları ve Ekonomik gelişme / Ekonomik Bunalım ve 24 Ocak İstikrar Programı / 1980’li yıllarda Ekonomik Serbestleşme Uygulamaları, Özelleştirme Programı / 1990’lı yıllarda Türkiye Ekonomisi / 2000’li Yıllarda Türkiye Ekonomisi: Enflasyonla Mücadele Programı, Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizleri ve Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı / Temel Ekonomik Sektörlerin Analizi: 1980–2002 Döneminde Tarım, Sanayi ve Hizmet Sektörleri / 1980–2002 Döneminde Dış Ekonomik Gelişmeler / Dış ekonomik İlişkilerde Serbestleşme: Küreselleşme, AB ile İlişkiler / 1980–2002 Döneminde Sermaye Piyasası: Bankacılık Sektörü, Merkez Bankası / 1980–2002 Döneminde Kamu Kesimi /  Türkiye’de Nüfus, İşgücü ve İstihdam Sorunları / Türkiye’de Gelir Dağılımı.
Ders Kodu ve Adı: İKT 401 Büyüme ve Kalkınma Ekonomisi
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği: Kalkınma ve Azgelişmişlik  / Azgelişmişliği Açıklayan Yaklaşımlar / Sermaye Birikimi ve Teknoloji/ Kalkınmanın Finansmanı / Kalkınmada Nüfus, İstihdam Sorunları ve İnsan Sermayesi / Kalkınma ve Dış Ticaret  / Kaynakların Dağılımı Sorunu / Kalkınma ve Sanayileşme Stratejileri / Sürdürülebilir Kalkınma ve Yoksulluk / Kalkınma Planlaması / Ekonomik Büyümenin Belirleyicileri ve Dışsal Büyüme Kuramları  / İçsel Büyüme Kuramları

8. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: İKT400 Endüstride Uygulamalı Eğitim
Kredi / AKTS: 6/30
Ders İçeriği: Bu derste; öğrenciler, derslerde öğrendikleri Teorik bilgileri, üniversite dışından davet edilecek iş adamı, uzman ve sanat erbabı kişilerin katılacağı sohbetler, seminerler, konferanslar vb. etkinliklerle pekiştirecek, sektörleri avantaj ve dez avantajlarıyla tanıyacak, endüstrilerin özelliklerini ve işlerin inceliklerini öğreneceklerdir. Bu çerçevede staj türü uygulamalar da söz konusu olabilecek, ayrıca öğrenciler arzu ettikleri sektörlerde mesleklerin nasıl icra edildiklerini bizzat yerinde görerek ve yaşayarak öğrenebileceklerdir.
Ders Kodu ve Adı: İKT419 Uygulamalı Ekonometri
Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği: Ekonometri dersi, iktisat derslerinin uygulanmasında önemli bir destek oluşturmaktadır. Bu bağlamda dersin kendi bilimsel çerçevesi ve jargonu teorik olarak gelişmiştir. Teorik altyapı yanında uygulamayla ilgili destekleyici bir dersin bulunması, bilimsel çalışmalarda kullanılan ekonometri yöntemlerinin değerlendirilmesi açısından yararlı olacaktır..