İKTİSAT

Doktora

1.İktisat Doktora Programı

Hakkımızda 

Lisans ve Yüksek Lisans derecesi ile öğrenci almakta olup, aynı zamanda alan dışı lisans programlarından mezun olan öğrencileri de kabul etmektedir. Program; mikro ve makro teori ve politika, ekonometri ve matematiksel iktisat başta olmak üzere özenle seçilmiş derslerde yoğunlaşmak suretiyle öğrenciye bağımsız bir şekilde bilimsel araştırma yapabilme, iktisadi olay, yapı ve sorunları derinlemesine analiz edip yorumlayabilme ve yeni sonuçlar elde edebilme yeterliliği kazandırmayı amaçlamaktadır. Programın en önemli amaçlarından biri de, Türkiye’deki Yüksek Öğretim sisteminin akademisyen ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmaktır.

Program; alandan gelen adaylar için 24 kredilik 8 adet ders, alan dışından gelenler için 39 kredilik 13 adet ders, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından meydana gelir. Öğrencilerin doktora programı derslerini en çok dört yarıyılda tamamlamaları gerekir. Programı tamamlama süresi ise en fazla sekiz yarı yıldır.

2. Bütünleşik Doktora Programı

Hakkımızda 

Alandan gelen adaylar için 45 kredilik 15 adet ders, alan dışından gelenler için 60 kredilik 20 adet ders, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Bu programın derslerini tamamlama süresi en fazla altı, Programı tamamlama süresi ise en fazla on yarıyıldır.

Programlara İktisadi ve İdari Bilimler / İktisat / Siyasal Bilgiler ve benzeri fakültelerin bölümleri dışındaki bölümlerden gelen lisans mezunları ile İktisat dışındaki bir alanda Yüksek Lisans yapmış öğrencilere bir yarıyıllık Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.

Program Yeterlilikleri

İktisat doktora programının amacı; iktisadi olayları iktisat teorisinin ışığında, iktisadi yöntemlerden yararlanarak teorik ve/veya uygulamalı olarak çözümleyebilecek, yorumlayabilecek, sonuç çıkartabilecek ve uluslararası literatüre katkıda bulunabilecek düzeyde akademik altyapıya sahip iktisatçılar yetiştirmektir.

 

Doktora ve Bütünleşik Doktora Programları Başvuru Koşulları

Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır; benzer alanlardan mezun olmuş adayların ise transkriptleri incelenerek Bilimsel Hazırlık Programı uygulanıp uygulanmayacağına karar verilir). Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).

Yüksek lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ALES (EA– son beş yıl içinde)’ten en az 55, Bütünleşik Doktora için lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ise ALES (EA – son beş yıl içinde)’ten en az 80 puan almış olmak.

YDS’ den en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek.

Bütünleşik Doktora için Lisans mezunu olarak başvuran adayların mezuniyet genel not ortalamaları 100 üzerinden 80 veya üzerinden 3 olmalıdır.

Doktora Programında;100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %30’u ve yabancı dil puanının %20’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.