İKTİSAT

Doktora Ders İçeriği

Ders Kodu ve Adı: İKT601 İLERİ MİKRO İKTİSAT I  
Kredi / AKTS: (3 0 3) 8
Ders İçeriği: Neo-Klasik Firma Teorisinin Genel Değerlendirmesi / Eksik Rekabet Ortamında Fiyatlandırma Modelleri I: Bain’in Limit Fiyatlandırma Modeli / Eksik Rekabet Ortamında Fiyatlandırma Modelleri II: Limit Fiyatlandırma Teorisine Katkılar / Eksik Rekabet Ortamında Firma Davranışları: Baumol’un Satış Hâsılatı Maksimizasyonu Modeli / Eksik Rekabet Ortamında Firma Davranışları: Marris’in İşletme Yönetim Girişimi Modeli, Cyert ve March’ın Davranışsal Modeli / Tüketici Davranışları, Fayda ve Tüketici Teorisine Katkılar. 
Ders Kodu ve Adı: İKT603 İLERİ MAKRO İKTİSAT I 
Kredi / AKTS: (3 0 3) 8
Ders İçeriği: Giriş: Makro iktisadi sorunlar, amaçlar ve araçlar; Keynes iktisadının seyri / Klasikler ve Keynes: Keynes’in Say kanununu reddi, Genel Teori’nin içeriği, Büyük Depresyon / Ortodoks Keynesyenler: Ekonomide denge tartışması, eksik istihdam, Phillips eğrisi, Tobin ve Ortodoks Keynesyenlerin temel önermeleri / Monetarizm: Miktar teorisi, bekleyişlerin dahil edildiği Phillips eğrisi, istikrar politikası ve Friedman / Yeni Klasik Okul: Muth’dan Lucas’a Yeni Klasik modellerin yapısı, ekonomik dalgalanmaların izahı, para arzında beklenmeyen değişmelerin etkisi, dinamik zaman tutarsızlığı, güven ve parasal kurallar, merkez bankası bağımsızlığı tartışmaları / Reel Konjonktür Okulu: Reel Konjonktür Teorisi, teknoloji ve arz şokları, Solow bakiyesi, Büyük Depresyona tekrar bakış / Yeni Keynesyen Okul: Keynesyen iktisadın yeniden yükselişi, reel rijiditeler, LM’siz makro iktisat.
Ders Kodu ve Adı: İKT602 İLERİ MİKRO İKTİSAT II 
Kredi / AKTS: (3 0 3) 8
Ders İçeriği: Üretim Fonksiyonu, Teknolojik Gelişme, Faktör İkame Esnekliği ve Gelir Dağılımı / Faktör Piyasasında Eksik Rekabet Koşulları; Farklı Emek Piyasalarının İşleyişi ve Koşulları / Firmanın Sermaye Yapısı, Sermaye Maliyeti ve Firmanın Yatırım Kararı / Oligopol Ortamında Firma Birleşmeleri: Yatay ve Dikey Birleşmeler / Piyasa Başarısızlıklarının Anatomisi: Eksik Rekabet Piyasaları, Tahsis Etkinliği ve X Etkinsizliği / Piyasa Başarısızlıkları: Pozitif ve Negatif Dışsallıklar, Kamusal Mallar, Asimetrik Bilgi / Genel Denge ve Refah Teorisi / Piyasa Ekonomisine Müdahale ve Sosyal Refah.
Ders Kodu ve Adı: İKT604 İLERİ MAKRO İKTİSAT II
Kredi / AKTS: (3 0 3) 8
Ders İçeriği: Post Keynesyen Okul: Say kanununun taksonomik eleştirisi, yatırımlar, likidite, karar ve belirsizlik / Avusturya Okulu: Sermayenin dönemler arası yapısı, sermaye tabanlı makro ekonomik çatı, Keynes’in tasarruf paradoksuna yeniden bakış, Avusturya Okulu’nun konjonktür teorisi, enflasyon ve deflasyon / Yeni Politik Makro İktisat I: Hükümetin iktisat politikası seçiminde politik etkiler, fırsatçılık ve partizanlık, siyaset bazlı ekonomik modeller / Yeni Politik Makro İktisat II: Merkez bankası bağımsızlığına yeniden bakış, borç ve açıkların ekonomi politiği, iktisadi büyümeye politik sınırlar / Modern İktisadi Büyüme: Uzun dönem ve büyüme, yakınsama tartışması, Solow ve Romer, kurumlar ve coğrafyanın etkisi / Krizleri ve Kalkınmasıyla Türk Ekonomisi: Kadro Hareketi, Sosyalist eğilim, Demokratik Hareket, disiplinsiz gelişme, planlama, arz şokları, politik istikrarsızlıklar ve krizler / Sonuç: Makro iktisatta gelişmelerin özeti, uzlaşılan ve tartışılan noktalar, Türk akademik makro iktisadı.
Ders Kodu ve Adı: İKT633 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 
Kredi / AKTS: (3 0 3) 6
Ders İçeriği: Bu dersin temel amacı araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi, tarihi yöntem vd.) gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma tekniklerini uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlamaktır. Veri değerlendirme ve rapor yazma için gereken bazı istatistik ve bibliyografik yazılım paketleri de ders süresince kullanılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: İKT637 UYGULAMALI EKONOMETRİ I
Kredi / AKTS: (3 0  3) 8
Ders İçeriği: Klasik doğrusal regresyon, çoklu regresyon modeli, istatistiksel çıkarım, regresyon modellerinde hipotez testleri, değişen varyans, otokorelasyon, çoklu bağıntı problemleri ile e-views paket programı ile uygulamaların yapılmasını kapsamaktadır.
Ders Kodu ve Adı: İKT638 UYGULAMALI EKONOMETRİ II 
Kredi / AKTS: (3 0  3) 8
Ders İçeriği: Zaman serileri analizleri ve Panel Veri analizleri STATA programı ile birlikte uygulamalı olarak öğretilir.
Ders Kodu ve Adı: İKT698 Seminer
Kredi / AKTS: (0 0 0) 0
Ders İçeriği: Seminer dersi, öğrencileri belirli bir teorik ya da uygulamalı ekonomik problem üzerine bireysel araştırma yapmalarını teşvik eder. Öğrenci bir danışman öğretim üyesi tarafından yönlendirilir ve düzenli rapor yazması beklenir. Böylece çalışması üzrine güncel ve belirli problemler tartışılabilir. 
Ders Kodu ve Adı: İKT606 OYUN TEORİSİ 
Kredi / AKTS: (3 0 3) 6
Ders İçeriği: Eksiksiz bilgiye dayanan durağan oyunlar: Cournot, Bertrand modelleri; Nash dengesi; orta malı sorunu; karma stratejiler / Eksiksiz bilgiye dayanan devingen oyunlar: Stackelberg modeli; ardışık pazarlık; finansal panikler; makroekonomik politikaların zaman tutarlılıkları; gümrük vergileri ve uluslararası eksik rekabet / Eksik bilgiye dayanan durağan oyunlar: Durağan Bayesgil oyunlar; Bayesgil Nash dengesi; asimetrik bilgi / Eksik bilgiye dayanan devingen oyunlar: Kusursuz Bayes dengesi; işgücü piyasalarında denge; para politikası
Ders Kodu ve Adı: İKT607 KALKINMA MİKRO İKTİSADI 
Kredi / AKTS: (3 0 3) 6
Ders İçeriği: Kredi, arsa ve tasarruf piyasaları / Piyasa aksaklıklarını ve koordinasyon başarısızlıkları / Göç ve emek piyasaları / Tarım ekonomilerinde risk ve sigorta / Kayıtdışı ekonomiler / Altyapı ve regülasyonlar / Kurumlar ve devlet / Kurumsal yolsuzluk / Beşeri sermaye birikimi / Sağlık ve eğitim politikaları / Cinsiyet ayrımcılığı / Kamu maliyesi / Firmalar, sözleşmeler ve işlem maliyetleri / Bilim ve teknoloji / Yoksulluk ve gelir dağılımı / Gıda güvenliği / Mülkiyet hakları / Ev ekonomisi.
Ders Kodu ve Adı: İKT608 KAMU KESİMİ EKONOMİSİ I 
Kredi / AKTS: (3 0 3) 6
Ders İçeriği: Giriş: Kamu Ekonomisi’nde Kapsam ve Temel Paradigmalar /  Piyasa ve Devlet: Etkinlik, Sosyal Adalet, / Kamu Malları ve Kamu Malları Modelleri / Dışsallıklar / Eksik Rekabet / Asimetrik Bilgi.
Ders Kodu ve Adı: İKT609 KAMU KESİMİ EKONOMİSİ II 
Kredi / AKTS: (3 0 3) 6
Ders İçeriği:  

Politik Ekonomi: Demokrasinin İktisadi Analizi (Oy Güdüsü, Çıkar/Baskı Grupları, Siyasal Partiler), Rant Kollama ve Demokrasinin Maliyetleri / Kamu Harcamalarının Analizi / Eşitlik ve Bölüşüm / Eşitsizlik ve Yoksulluk / Vergi Teorisi / Optimal Vergileme

Ders Kodu ve Adı: İKT610 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI I
Kredi / AKTS: (3 0 3) 6
Ders İçeriği: Para Teorisine Giriş: Paranın Tanımı ve Kavramsal Tartışma/ Klasik, Neo-Klasik, Keynesyen İktisat ve Para/ Neo-Klasik Keynesyen Analiz, Monetarist İktisat, Yeni Klasik İktisat ve Para/ Avusturya Okulu, Post-Keynesyen İktisat ve Para/ Marksist Teori ve Para/Para Arzı ve Para Talebi Teorileri/ Parasal Aktarım Mekanizması.
Ders Kodu ve Adı: İKT611 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI II 
Kredi / AKTS: (3 0 3) 6
Ders İçeriği: Para Politikası Teorisi ve Para Politikası Oluşum Süreci/ Para Politikası Uygulamalarında Kurallar-İnisiyatif Tartışması/ Para Politikalarında Zaman Tutarsızlığı ve Güvenilirlik Sorunu/ Açık Ekonomi ve Para Politikası, Açık Ekonomide Hedefleme Stratejileri.
Ders Kodu ve Adı: İKT612 DENEYSEL İKTİSAT 
Kredi / AKTS: (3 0 3) 6
Ders İçeriği: Deneysel yöntemin iktisadi davranışların açıklanmasındaki rolü / Bireysel ve sosyal tercihler / Piyasa tasarımı / Pazarlık / Öğrenme / Kamu malları / İhaleler gibi mikroekonominin temel konuları üzerine yapılan deneysel uygulamalar.
Ders Kodu ve Adı: İKT613 KAMU FİNANSMANI TEORİSİ
Kredi / AKTS: (3 0 3) 6 
Ders İçeriği: Kamu finansmanı: teorik temeller / Klasik teoride kamu finansmanı / Keynesyen teoride kamu finansmanı / Keynes sonrası iktisadi düşünce okullarında kamu finansmanı / Açık ekonomide kamu finansmanı / Vergi politikası ve kamu finansmanı / Borçlanma politikası ve kamu finansmanı / Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kamu finansmanı / Ekonomik krizler ve kamu finansmanı
Ders Kodu ve Adı: İKT614 PİYASA, TEŞVİKLER VE REGÜLÂSYONLAR
Kredi / AKTS: (3 0 3) 6
Ders İçeriği: Piyasa yapısı / Piyasa sisteminin avantaj ve dezavantajları / Piyasa başarısızlığı- kamu kesiminin başarısızlığı tartışması / Uygulamada düzenlemeler / Kamusal tedarik: açık artırmalar / Liberalizasyon ve rekabet / Evrensel hizmet yükümlülükleri / Kamu müdahalesi, kontrol ve piyasaların serbestleştirilmesi / Doğal monopollerde düzenlemeler / Kurumlar ve düzenleyici taahhütler / Altyapı imtiyazları / Telekom ve elektrik gibi ağ endüstrilerinde rekabet ve düzenlenmeler / Piyasaların serbestleştirilmesi ve rekabet politikası / Tekellerle mücadele ve rekabeti geliştirici politikalar
Ders Kodu ve Adı: İKT615 GENEL DENGE MODELLERİ I 
Kredi / AKTS: (3 0 3) 6
Ders İçeriği: Temel iktisadi kavramlar / Genel denge teorisine giriş / Kısmi denge modeli / Etkinlik ve genel denge / Edgeworth kutu diyagramı / Walras Yasası / Üretimde etkinlik / Üretim imkânları eğrisi / Marjinal dönüşüm oranı / Dağılımda ve üretimde denge / Birinci en iyi ve ikinci en iyi teoremi / Genel denge modellerinin ilkeleri / Hesaplanabilir genel denge modellerinin üstünlükleri ve zayıf noktaları / Girdi-çıktı tabloları / Sosyal Hesaplar Matrisi / GAMS programı Tanımı ve Problemler / GAMS programında dizilim, modelin kalibre edilmesi ve kapanması.
Ders Kodu ve Adı: İKT616 GENEL DENGE MODELLERİ II  
Kredi / AKTS: (3 0 3) 6    
Ders İçeriği: Türkiye Ekonomisi ve diğer ülkelerin ekonomileri için genel denge modelleri / Çok sektörlü hesaplanabilir genel denge modellerinin oluşturulması ve GAMS paket programı yardımı ile analiz edilmesi / Genel denge modellerinin günlük hayat ile ilişkilendirilmesi.
Ders Kodu ve Adı: İKT617 GENEL DENGE VE REFAH EKONOMİSİ 
Kredi / AKTS: (3 0 3) 6
Ders İçeriği: Eksik rekabet piyasaları / Eksik rekabet piyasalarında üretim ve fiyatlama politikaları / Eksik rekabet piyasalarında uygulanacak iktisat politikaları araçları / Faktör piyasalarında yatırım / Sermaye piyasaları ile zaman kavramının önemi / Tam rekabet piyasalarından sapmaların anlaşılması ve bu sapmaların “düzeltilme” teknikleri
Ders Kodu ve Adı: İKT618 FİNANSAL İKTİSAT I 
Kredi / AKTS: (3 0 3) 6
Ders İçeriği: Finansal Piyasalar ve Finansal Sistem / Finansal Kurumlar / Finansal Derinleşme / Finansal Risk / Finansal Krizler / Krizden Korunma Yolları / Krizden Korunma Yolları / Finansal Yenilikler.
Ders Kodu ve Adı: İKT619 FİNANSAL İKTİSAT II
Kredi / AKTS: (3 0 3) 6
Ders İçeriği: Para ve Döviz Kuru Piyasaları / Para ve Döviz Kuru Piyasaları / Döviz Kuru Rejimleri / Döviz Kuru Rejimleri / Türev Piyasalar: Araçlar, Kurumlar / Türev Piyasalar: Araçlar, Kurumlar.
Ders Kodu ve Adı: İKT620 ULUSLARARASI İKTİSAT I 
Kredi / AKTS: (3 0 3) 6 
Ders İçeriği: Uluslararası Ticarette Temel Kavramlar / Ricardo Modeli Çerçevesinde Uluslarararası Ticaret/ Standart Uluslararası Ticaret Modeli/ Faktör Donanımı ve Heckscher-Ohlin Teorisi/ Spesifik Faktör Modeli, Hareketlilik ve İşsizlik/ Stolper-Samuelson Gelir Dağılımı ve Faktör Fiyatları Eşitliği Teorileri/ Faktör Donanımı Teorilerinin Ampirik Testleri/ Teknolojik Farklılıklara Dayanan Ticaret Modelleri/ Eksik Rekabet Piyasaları ve Farklılaştırılmış Mallar Ticareti/ Çok Uluslu Üretim ve Ticarette Genel Denge/ Ekonomik Entegrasyon ve Yeni Bölgeselcilik/ Ekonomik Büyüme ve Uluslararası Ticaret.
Ders Kodu ve Adı: İKT621 ULUSLARARASI İKTİSAT II 
Kredi / AKTS: (3 0 3) 6
Ders İçeriği: Uluslararası Ticarette Temel Kavramlar / Ricardo Modeli Çerçevesinde Uluslarararası Ticaret/ Standart Uluslararası Ticaret Modeli/ Faktör Donanımı ve Heckscher-Ohlin Teorisi/ Spesifik Faktör Modeli, Hareketlilik ve İşsizlik/ Stolper-Samuelson Gelir Dağılımı ve Faktör Fiyatları Eşitliği Teorileri/ Faktör Donanımı Teorilerinin Ampirik Testleri/ Teknolojik Farklılıklara Dayanan Ticaret Modelleri/ Eksik Rekabet Piyasaları ve Farklılaştırılmış Mallar Ticareti/ Çok Uluslu Üretim ve Ticarette Genel Denge/ Ekonomik Entegrasyon ve Yeni Bölgeselcilik/ Ekonomik Büyüme ve Uluslararası Ticaret.
Ders Kodu ve Adı: İKT622 ZAMAN SERİLERİ EKONOMETRİSİ 
Kredi / AKTS: (3 0 3) 6
Ders İçeriği: Tek değişkenli zaman serisi modelleri / ARIMA modeli / Bob-Jenkins metodu /  Deterministik ve stokastik trendler / Durağan olmayan birim kökler; test ve model seçimi / VAR modelleri / Yapısal VAR / Eşbütünleşme; Johansen yöntemi.
Ders Kodu ve Adı: İKT623 DİNAMİK OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ
Kredi / AKTS: (3 0 3) 6    
Ders İçeriği: Temel teori ve optimizasyon algoritmaları / Dışbükey optimizasyon / Dışbükey kümeler geometrisi / Temel dışbükey analizi / Optimallik ilkesi / Dualite / Sayısal algoritmalar / Newton yöntemi, iç nokta yöntemleri, dinamik programlama/ Mühendislik uygulamaları.
Ders Kodu ve Adı: İKT624 TEKNOLOJİ VE YENİLİK EKONOMİSİ
Kredi / AKTS: (3 0 3) 6    
Ders İçeriği: Teknolojik değişmenin ekonomik dönüşüme etkisi / bilimsel ilerleme ve ekonomik değişmenin teknolojik gelişmeyi biçimlendirmesi / Teknoloji ve yenilik iktisadına kavramsal ve formel yaklaşımlar / Tahmin sorunu / Cari Tekno-ekonomik gelişmeler / bilim ve teknoloji politikası teorileri / Ulusal ve uluslararası inovasyon sistemleri / Gelişmişlik derecesi sorunu / Karşılaştırmalı bilim ve teknoloji merkezleri veya parkları / Teknoloji politikasının amaç ve araçları / Teknoloji ve inovasyonda kurumsal yapı ve ajanlar
Ders Kodu ve Adı: İKT625 İKTİSADİ TAHMİN 
Kredi / AKTS: (3 0 3) 6
Ders İçeriği: Temel istatistik ve ekonometrinin tekrarı / Bilgisayar ve yazılım konularının tekrarı / Tahminin tanımı / Maliyet fonksiyonu / Model spesifikasyonu / ARMA modelleri kullanarak tahmin oluşturma / Tahmin trendleri / Diğer tahmin türleri / Tahmin değerleme / Doğrusal olmayan modeller / Vektör modelleri / Durağansızlık ve tahmin / Koşullu ortalamalara karşı koşullu varyans modelleri.Tahmin yöntemlerine giriş / Basit ve hareketli tahmin yöntemleri / Box-Jenkins tahmin süreçleri, durağan ve dinamik ekonomik tahmin yöntemleri ve finansal tahmin yöntemleri / Konular MINITAB, SPSS ve EXCEL paket programları ile uygulamalı olarak yapılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: İKT626 İKTİSATTA YÖNTEM   
Kredi / AKTS: (3 0 3) 6
Ders İçeriği: Yöntem Kavramı, Bilimde yöntemin önemi / Başlıca bilimsel yöntemler / Ekonomide yöntem / Bilim, bilimsel açıklama, kuram, model / Varsayım, yöntem tartışmaları / Pozitivizm, mantıksal pozitivistler / Analitik-sentetik önerme ayrımı / Eleştirel akılcılık / Pozitif ekonomi, normatif ekonomi / Yöntemi etkileyen iç ve dış faktörler / Başlıca ekonomi okulları ve yöntemleri / Belirsizlik ve Dışsallıklar sorunu / Türkiye’deki ekonomi öğretiminde yöntem sorunu
Ders Kodu ve Adı: İKT627 PSİKOLOJİ VE İKTİSAT
Kredi / AKTS: (3 0 3) 6    
Ders İçeriği: Davranışlarla ilgili iktisadi modellerin içine psikolojik hususların dâhil edilmesi / Tercihler, biliş ve davranış hakkında bilgi edinmek için kullanılan psikolojik deneyleri kullanarak, standart ekonomik modellerin ve araştırmaların sınırlarının tartışılması / Güven, intikam, adalet, sabırsızlık, dürtüsellik, sınırlı rasyonellik, öğrenme, güçlendirme, klasik koşullanma, kayıp-kaçınma, aşırı güven, bilişsel çelişki, öznel refah, hedonik adaptasyon konuları / Denge, rasyonel seçim, fayda maksimizasyonu gibi iktisadi konular / Oyun teorisi ve belirsizlik altında davranış gibi konuların bu perspektiften tartışılması
Ders Kodu ve Adı: İKT628 OYUN TEORİSİ UYGULAMALARI
Kredi / AKTS: (3 0 3) 6
Ders İçeriği: Oyunların tanımlanması, sınıflandırılması ve formüle edilmesi / Sıfır toplamlı oyunlar, pozitif toplamlı oyunlar / Oyunların çözümleri: Minimaks, maksimin stratejileri, tam bilgi altında statik oyunlar, Nash dengesi ve stratejiler, tam ve mükemmel bilgi altında dinamik oyunlar, Stackelberg modeli / Tam fakat mükemmel olmayan bilgi altında iki-aĢamalı oyunlar, iki aĢamalı tekrarlanan oyunlar, tekrarlanan oyunlarda Nash dengesi, Bayesian oyunlar, Bayesian Nash dengesi, asimetrik bilgi altında Cournot modeli, sinyal oyunları, sinyal oyunlarında mükemmel Bayesian dengesi.
Ders Kodu ve Adı: İKT629 KALKINMA MAKRO İKTİSADI
Kredi / AKTS: (3 0 3) 6  
Ders İçeriği: Yapısalcı makro modeller / Sermaye kuramları / Yatırım-tasarruf ilişkisinin ampirik yöntemleri / Finansal programlama / Kamu maliyesi ve fiskal açık yönetimi / Para politikası ve döviz kuru yönetimi / Yapısal uyum ve istikrar programları / Yabancı doğrudan yatırımlar ve sermaye hareketleri ve içsel büyüme modelleri / Kalkınma Ekonomisinde paradigma tartışmaları / Kalkınmakta olan ülkelerin makro ekonomisine dair yeni yaklaşımlar / Gelir dağılımı ve yoksullukla mücadeleye yönelik kuram ve politikalar / Bölgesel kalkınma kuram ve politikaları / Ticaret ve sanayileşme, tarım, istihdam ve göç politikaları / Dış borçlar.
Ders Kodu ve Adı: İKT630 DAVRANIŞSAL FİNANS 
Kredi / AKTS: (3 0 3) 6
Ders İçeriği: Psikolojinin yatırımcı davranışına etkisi / Davranışsal kalıplar, önyargılar, deneyimsel tutumlar gibi insan davranışını açıklamaya çalışan kavramların bireysel yatırımcı davranışını, piyasa dinamiklerini ve firmalarda karar verme sürecini nasıl etkilediği
Ders Kodu ve Adı: İKT631 YENİ POLİTİK İKTİSAT 
Kredi / AKTS: (3 0 3) 6
Ders İçeriği: Siyaset ve iktisat arasındaki ilişki / Siyaset biliminin temel konuları ve iktisadi yöntemler / Karar alam sürecinde rol oynayan aktörlerin davranışları / Bireylerin politik süreç içerisindeki davranışları / Çıkar maksimizasyonunun karar alma mekanizmaları üzerindeki etkisi / Önemli düşünürlerin konulara bakış açıları / Günümüz şartlarında teorik tartışmalar / Günümüz ekonomik sorunları ve yeni politik iktisat
Ders Kodu ve Adı: İKT632 KÜRESEL EKONOMİDE REKABET
Kredi / AKTS: (3 0 3) 6
Ders İçeriği: İçsel kalkınma yaklaşımı / Sanayileşme politikası: ithal ikameci-ihracata dayalı sanayileşme tartışması / Mutlak ve mukayeseli üstünlükler / Dinamik faktör donatımı teorisi / Yeni dış ticaret teorileri / İhracata dayalı büyüme ve büyümeye dayalı ihracat / Geçmiş politikaların değerlendirilmesi / Finansal krizler, ticaret ve endüstriyel performans / GATT-GATS dünyasında ticaret politikası ve endüstriyel performans / Alternatif para, maliye ve döviz kuru politikaları /Sistemik rekabet edebilirliği desteklemek için rekabet öncesi tedbirler: insan kaynakları, teknoloji ve altyapı, piyasa enformasyonu, işletme büyüklüğü ve iktisadi faaliyetlerin kolaylaştırılması / Bölgesel entegrasyonlar / Kurumsal yapı
Ders Kodu ve Adı: İKT633 TARIM EKONOMİSİ VE POLİTİKASI
Kredi / AKTS: (3 0 3) 6
Ders İçeriği: Tarımsal üretim ve ürünlerin özellikleri (KİNG kanunu, Örümcek Ağı Teoremi, arz ve talep esneklikleri, gelir esnekliği) / Tarım sektörünün önemi ve işlevleri / Tarım politikalarının araç ve amaçları / Türkiye ekonomisinde tarım ve işlevleri / Türkiye de uygulanan tarım politikalarının değerlendirilmesi / Dünya ekonomisi ve ticaretinde tarım / Küreselleşme ve Tarım (WTO tarım anlaşması ve etkileri) / AB tarım politikaları ve reform süreci / AB-Türkiye ilişkilerinde tarım (Türkiye nin OTP ye uyumu) / Tarıma ilişkin güncel gelişmeler I ( küresel iklim değişikliği ve sonuçları, genetiği değiştirilmiş organizmalar ve etkileri) / Tarıma ilişkin güncel gelişmeler II ( GAP, KOP, DAP Projeleri ve etkileri) / Tarımın Türkiye ekonomisindeki geleceğine ilişkin tartışmalar / Tarımın dünya ekonomisindeki geleceğine ilişkin tartışmalar
Ders Kodu ve Adı: İKT634 KURUMSAL İKTİSAT 
Kredi / AKTS: (3 0 3) 6
Ders İçeriği: İktisatta kurumsal düşünce / Kurumsalcılık: Eski ve yeni  / Eski kurumsal iktisat: Marksizm ve Alman okulu / Eski kurumsal iktisat: Avusturya Okulu ve metod tartışması / Eski kurumsal iktisat: Sosyalist piyasa ekonomisi fikri / Eski kurumsal iktisat: Amerikan kurumsal okulundan eski-yeni eleştirel gerçekçiliğe / Eski kurumsal iktisat: Karşılaştırmalı iktisadi sistemler / Yeni kurumsal iktisat: Telif hakları iktisadı, hukuk ve iktisat, yeni politik iktisat / Yeni kurumsal iktisat: Yeni iktisat tarihi ve evrimsel iktisat / Mülkiyet hakları / Rasyonalite ve seçim, firmalar ve piyasalar
Ders Kodu ve Adı: İKT635 BELİRSİZLİK VE KARAR TEORİSİ
Kredi / AKTS: (3 0 3) 6
Ders İçeriği: Tam bilgi altında karar alma / Gerçek dünya ve belirsizlik altında karar alma / Sübjektif ihtimaliyet ve fayda kavramları ve karar alma  / Belirsizlik altında karar almada sayısal yöntemler / Ekonomik ve sosyal sistemlerin matematiksel modellemesi / Öngörü / Kuyruk teorisi / Monte Carlo simülasyonu / Deterministik optimizasyon yöntemleri / Nihai tüketici modellemesi / Karar destek sistemlerinin inşası / Ardışık karar alma problemi
Ders Kodu ve Adı: İKT636 İLERİ ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYON
Kredi / AKTS: (3 0 3) 6
Ders İçeriği: Piyasa ve firma yapısı / Monopol piyasası / Monopol gücü ve monopolün sosyal maliyeti / Fiyat farklılaştırması / Monopolcü rekabet piyasası / Ürün farklılaştırması / Reklam / Oligopolistik piyasa yapıları / Oligopolistik piyasa yapıları okuma / Rekabet teorileri / Rekabet politikaları ve Türkiye / Birleşmeler ve endüstriyel gelişme / Yeni endüstriyel organizasyonlar ve endüstriyel politikalar / Yeni endüstriyel organizasyonlar ve endüstriyel politikalar.
Ders Kodu ve Adı: İKT637 YENİ EKONOMETRİK YÖNTEMLER
Kredi / AKTS: (3 0 3) 6
Ders İçeriği: Ekonometride yeni gelişmeler / Yapısal tahminde gelişmeler / eksik rekabet modelleri / Açık artırma modelleri / Süre analizi modelleri / Doğrusal olmayan panel veriler / İktisadi uygulamalarla tasvir edilen sonuçlar.
Ders Kodu ve Adı: İKT638 TÜRKİYE’DE KAMU MALİYESİ
Kredi / AKTS: (3 0 3) 6
Ders İçeriği: Türkiye ekonomisinin mali organizasyonu / kamu harcamaları ve gelirlerinin bileşimi / kamu gelirleri ve harcamalarında gelişmeler / Türkiye’de vergi sistemi / Hükümet bütçesinin yapısı / Bütçe gelişmeleri / bütçe açıkları ve finansmanı / Parafiskal kurumlar ve vergiler / KİT’lerin ve diğer özerk kamu kuruluşlarının finansmanı
Ders Kodu ve Adı: İKT639 HUKUK VE İKTİSAT 
Kredi / AKTS: (3 0 3) 6
Ders İçeriği: Hukuk kavramları ve mikro iktisadi analiz / Hukukla iktisat arasındaki ilişkiyi anlayabilme / Sözleşme ve mülkiyet ilişkilerinin iktisat bilimi açısından önemi / Yasa ve düzenlemelerin piyasa üzerindeki etkileri / İktisat ve hukuk arasındaki tartışmaların teorik analizi / Hukuk ve iktisat arasındaki teorik tartışmaların iktisadi okullar açısından değerlendirilmesi / Öğrenilen teorilerin günümüz şartlarına uygunluğu / Hukukla iktisat arasındaki ilişkinin kavramsallaştırılması / Günümüz ekonomik sorunlarını hukuk ve iktisat perspektifinden değerlendirme