İKTİSAT

Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Ders Kodu ve Adı: İKT597 Seminer
Kredi / AKTS: (0 0 0) 0
Ders İçeriği:  

Seminer dersi, öğrencileri belirli bir teorik ya da uygulamalı ekonomik problem üzerine bireysel araştırma yapmalarını teşvik eder. Öğrenci bir danışman öğretim üyesi tarafından yönlendirilir ve düzenli rapor yazması beklenir. Böylece çalışması üzrine güncel ve belirli problemler tartışılabilir. 

Ders Kodu ve Adı: İKT530 Araştırma Yöntemleri ve Etik 
Kredi / AKTS: (3 0 3) 6

 

Ders İçeriği: Bu dersin temel amacı araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi, tarihi yöntem vd.) gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma tekniklerini uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlamaktır. Veri değerlendirme ve rapor yazma için gereken bazı istatistik ve bibliyografik yazılım paketleri de ders süresince kullanılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: İKT506 Ekonometri II

 

 

Kredi / AKTS: (3 0 3) 8

 

Ders İçeriği: Varyans Analizi / Chow Testi / Normallik Varsayımının İhlali / Sıfır Ortalama Varsayımının Ihlali / Homoskedastisiti Varsayımının İhlali / Heteroskedastisiti Testleri ve Problemin Çözümü / Otokorelasyonsuzluk Varsayımının İhlali / Otokorelasyon Testleri ve Problemin Çözümü / Ochrane-Orcutt İki-Adım ve Tekrarlı Tahmin Yöntemi / Çoklu Doğrusal Bağıntı, Tespiti ve Sınanması / Çoklu Doğrusal Bağıntının Çözümü
Ders Kodu ve Adı: İKT505 Ekonometri I 
Kredi / AKTS: (3 0 3) 8

 

Ders İçeriği: Ekonometrinin Tanımı ve Ekonometrik Yaklaşım / Sözel, Geometrik, Matematiksel ve Ekonometrik Modeller / İstatistik Teorisi ve Ekonometrik Teknikler / Yapısal Analiz, Ön raporlama ve İktisadi Politika Değerlendirmesi / İktisadi Olaylar, İktisadi Veriler ve Verilerin Rafine Edilmesi / Tasviri Ölçüler / Basit Korelasyon Katsayısı / Tahmin ve Hipotez Testleri / Basit Doğrusal Regresyon Modeli / En Küçük Kareler Tahmini / Regresyon Tahminlerinin Yorumu ve Determinasyon Katsayısı / Regresyon Katsayılarının Özellikleri / Hipotez Testleri / Örnek Çözümler / Çoklu Regresyon Analizi Çoklu Determinasyon Katsayısı / Değişkenlerin Dönüştürülmesi / Fonksiyon Seçimleri / Yarı Logaritmik Modeller / Örnek Çözümler / Çoklu Regresyonda F Testleri
Ders Kodu ve Adı: İKT504 Makro İktisat Politikası 
Kredi / AKTS: (3 0 3) 8

 

Ders İçeriği: Post Keynesyen Okul: Say kanununun taksonomik eleştirisi, yatırımlar, likidite, karar ve belirsizlik / Avusturya Okulu: Sermayenin dönemler arası yapısı, sermaye tabanlı makro ekonomik çatı, Keynes’in tasarruf paradoksuna yeniden bakış, Avusturya Okulu’nun konjonktür teorisi, enflasyon ve deflasyon / Yeni Politik Makro İktisat I: Hükümetin iktisat politikası seçiminde politik etkiler, fırsatçılık ve partizanlık, siyaset bazlı ekonomik modeller /Yeni Politik Makro İktisat II: Merkez bankası bağımsızlığına yeniden bakış, borç ve açıkların ekonomi politiği, iktisadi büyümeye politik sınırlar / Modern İktisadi Büyüme: Uzun dönem ve büyüme, yakınsama tartışması, Solow ve Romer, kurumlar ve coğrafyanın etkisi / Krizleri ve Kalkınmasıyla Türk Ekonomisi: Kadro Hareketi, Sosyalist eğilim, Demokratik Hareket, disiplinsiz gelişme, planlama, arz şokları, politik istikrarsızlıklar ve krizler / Sonuç: Makro iktisatta gelişmelerin özeti, uzlaşılan ve tartışılan noktalar, Türk akademik makro iktisadı.
Ders Kodu ve Adı: İKT503 Makro İktisat Teorisi
Kredi / AKTS: (3 0 3) 8

 

Ders İçeriği: Giriş: Makro iktisadi sorunlar, amaçlar ve araçlar; Keynes iktisadının seyri / Klasikler ve Keynes: Keynes’in Say kanununu reddi, Genel Teori’nin içeriği, Büyük Depresyon / Ortodoks Keynesyenler: Ekonomide denge tartışması, eksik istihdam, Phillips eğrisi, Tobin ve Ortodoks Keynesyenlerin temel önermeleri / Monetarizm: Miktar teorisi, bekleyişlerin dahil edildiği Phillips eğrisi, istikrar politikası ve Friedman / Yeni Klasik Okul: Muth’dan Lucas’a Yeni Klasik modellerin yapısı, ekonomik dalgalanmaların izahı, para arzında beklenmeyen değişmelerin etkisi, dinamik zaman tutarsızlığı, güven ve parasal kurallar, merkez bankası bağımsızlığı tartışmaları / Reel Konjonktür Okulu: Reel Konjonktür Teorisi, teknoloji ve arz şokları, Solow bakiyesi, Büyük Depresyona tekrar bakış / Yeni Keynesyen Okul: Keynesyen iktisadın yeniden yükselişi, reel rijiditeler, LM’siz makro iktisat.
Ders Kodu ve Adı: İKT502 Mikro İktisadi Analiz II 
Kredi / AKTS: (3 0 3) 8

 

Ders İçeriği: Üretim Fonksiyonu, Teknolojik Gelişme, Faktör İkame Esnekliği ve Gelir Dağılımı / Faktör Piyasasında Eksik Rekabet Koşulları; Farklı Emek Piyasalarının İşleyişi ve Koşulları / Firmanın Sermaye Yapısı, Sermaye Maliyeti ve Firmanın Yatırım Kararı / Oligopol Ortamında Firma Birleşmeleri: Yatay ve Dikey Birleşmeler / Piyasa Başarısızlıklarının Anatomisi: Eksik Rekabet Piyasaları, Tahsis Etkinliği ve X Etkinsizliği / Piyasa Başarısızlıkları: Pozitif ve Negatif Dışsallıklar, Kamusal Mallar, Asimetrik Bilgi / Genel Denge ve Refah Teorisi / Piyasa Ekonomisine Müdahale ve Sosyal Refah.
Ders Kodu ve Adı: İKT501 Mikro İktisadi Analiz I 
Kredi / AKTS: (3 0 3) 8

 

Ders İçeriği: Neo-Klasik Firma Teorisinin Genel Değerlendirmesi / Eksik Rekabet Ortamında Fiyatlandırma Modelleri I: Bain’in Limit Fiyatlandırma Modeli / Eksik Rekabet Ortamında Fiyatlandırma Modelleri II: Limit Fiyatlandırma Teorisine Katkılar / Eksik Rekabet Ortamında Firma Davranışları: Baumol’un Satış Hâsılatı Maksimizasyonu Modeli / Eksik Rekabet Ortamında Firma Davranışları: Marris’in İşletme Yönetim Girişimi Modeli, Cyert ve March’ın Davranışsal Modeli / Tüketici Davranışları, Fayda ve Tüketici Teorisine Katkılar.
Ders Kodu ve Adı: İKT516 Enerji Ekonomisi ve Politikası
Kredi / AKTS:

(3 0 3) 6

Ders İçeriği:  

İnsanın Ekonomik Faaliyetlerine Etki Eden Faktörler: Ekonomik, Sosyal, Siyasal, Coğrafi /  Beşeri Kaynaklar / Doğal Kaynaklar ve Doğal Ekonomik Bölgeler / Tarım Endüstri Bölgeleri / Ekoloji Bilimi / Hammaddeler / Madenler ve Enerji  Kaynakları

Ders Kodu ve Adı: İKT515 Orta Doğu Ekonomileri

Kredi / AKTS:

(3 0 3) 6

Ders İçeriği:  

Ortadoğu’da Nüfus ve Nüfusun Özellikleri / Ortadoğu’da Kamu Sektörünün Rolü / Ortadoğu’da Doğal Kaynaklar / Suriye Ekonomisi / Lübnan Ekonomisi / Mısır Ekonomisi / İsrail Ekonomisi / Filistin Ekonomisi / İran Ekonomisi / Ürdün Ekonomisi / Suudi Arabistan Ekonomisi / Diğer Körfez Ülkeleri Ekonomileri / Irak Ekonomisi / Fas / Tunus ve Cezayir Ekonomileri

Ders Kodu ve Adı: İKT514  Osmanlı İktisat Tarihi
Kredi / AKTS:

(3 0 3) 6

Ders İçeriği:  

Genel Giriş: Tarih, İktisat Tarihi ve Osmanlı İktisat Tarihi / Osmanlı Devleti: Kuruluş Dönemi / Toplum ve Ekonomi Osmanlı Ekonomik Mantalitesi / İktisadi Dünya Görüşü Osmanlı Devletinde Gelir Kaynakları ve Harcamalar Tarım Devlet / Toprak ve Köylü Toprak (Miri) Sistemi / Çifthane Sistemi / Osmanlı’da Sanayi ve Esnaflık Ticaret: İç ve Dış Ticaret Doğu-Batı Ticareti Uluslararası Ticaret Gümrük Rejimi XVII. Yüzyıl Osmanlı Ekonomik Düzeni ve Değişim Nüfus, Tarım, Ticaret / Sanayi Osmanlı-Avrupa Ekonomik İlişkileri / Tarım ve Sanayideki Değişim ve Devletin Rolü XVIII. Yüzyılda Osmanlı Ekonomisi / Sanayi Devrimi ve Osmanlı Ekonomisi Etkileri ve Sonuçları 19. yüzyıl Osmanlı Ekonomisi: İmparatorluk ve Sanayi Osmanlı’nın Cumhuriyet’e Bıraktığı Ekonomik Miras Tanzimat Sonrası Modernleşme / Kalkınma Meselesi Altyapı Yatırımları

Ders Kodu ve Adı: İKT513 Türkiye Ekonomisi
Kredi / AKTS:

(3 0 3) 6

Ders İçeriği:  

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e iktisadi politikalar / Cumhuriyetin devraldığı miras ve 1923’te Türkiye Ekonomisi / ilk on beş yılda kurumsal düzenlemeler ve ekonomik gelişme / 1939–50 Döneminde Türkiye Ekonomisi / 1950–60 Döneminde Liberal Kalkınma Modeli, 1960–1978 Dönemi: Kalkınma Planları ve Ekonomik gelişme / Ekonomik Bunalım ve 24 Ocak İstikrar Programı / 1980’li yıllarda Ekonomik Serbestleşme Uygulamaları, Özelleştirme Programı / 1990’lı yıllarda Türkiye Ekonomisi / 2000’li Yıllarda Türkiye Ekonomisi: Enflasyonla Mücadele Programı, Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizleri ve Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı / Temel Ekonomik Sektörlerin Analizi: 1980–2002 Döneminde Tarım, Sanayi ve Hizmet Sektörleri / 1980–2002 Döneminde Dış Ekonomik Gelişmeler / Dış ekonomik İlişkilerde Serbestleşme: Küreselleşme, AB ile İlişkiler / 1980–2002 Döneminde Sermaye Piyasası: Bankacılık Sektörü, Merkez Bankası / 1980–2002 Döneminde Kamu Kesimi /  Türkiye’de Nüfus, İşgücü ve İstihdam Sorunları / Türkiye’de Gelir Dağılımı.

Ders Kodu ve Adı: İKT512 Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Kredi / AKTS:

(3 0 3) 6

Ders İçeriği:  

Finansal Varlıklar / Finansal Piyasalar / Küreselleşme ve Türev Piyasalar / Finansal Aracılar ve Piyasalardaki Yeni Gelişmeler / Mevduat Kabul Eden Kuruluşlar / Merkez Bankacılığı ve Para Politikası / Sigorta Şirketleri / Yatırım Şirketleri ve Emeklilik Fonları / Menkul Değer Fiyatlarının ve Faiz Oranlarının Belirlenmesi / Faiz Oranlarının Genel Düzeyi ve Yapısı / Birincil ve İkincil Piyasaların Yapısı ve İşleyişi / Kamu Menkul Değerler Pazarı / Özel Tahvil Piyasası / Hisse Senedi Piyasaları / Vadeli Piyasalar / Opsiyon Piyasaları / Swap Piyasaları.

Ders Kodu ve Adı: İKT511 Endüstriyel Organizasyon
Kredi / AKTS:

(3 0 3) 6

Ders İçeriği:  

Endüstriyel Organizasyon Teorisi / Firma Davranışlarının ve Firmanın İçinde Bulunduğu Sektör Dinamiklerinin Modellenmesini / Eksik Rekabet Ortamlarında Sektör İçi Dinamikleri ve Farklı Firma Yapılanmaları ve Davranışları / Firmalar Arası Stratejik İlişkiler / Regülasyon Mekanizmaları / Endojen Ar-Ge Yatırımları / Yeni Teknolojilerin Üretim Sürecine Entegrasyonu / Yatay ve Dikey Birleşmeler.

Ders Kodu ve Adı: İKT510 Para Ekonomisi

Kredi / AKTS:

(3 0 3) 6

Ders İçeriği:  

Para ve ekonomi / Paranın Mahiyeti, Ödeme Sistemleri ve Finansal Sistem / Para Standartları, Merkez Bankacılığı ve Serbest Bankacılık / Para Arzı Analizi / Para Talebi Analizi / Keynesgil-Neoklasik Sentez / Rasyonel Bekleyişler ve Para / Para, Enflasyon, İşsizlik ve Enflasyonla Mücadele / Faiz Teorileri,  Enflasyon ve Para / Para Politikası Hakkında Bilim-Sanat Tartışması / Para Politikasında Uygulama Sorunları / Para Politikasının Amaç, Araç, Hedef ve Göstergeleri / Para Politikasının Etki Kanalları / Dışa Açık Ekonomi ve Para Politikasının Etkinliği / Uluslararası Politika Koordinasyonu / Para ve Kamu Finansmanı: Enflasyonist Para Politikası.

Ders Kodu ve Adı: İKT509 Karşılaştırmali İktisadi Sistemler
Kredi / AKTS:

(3 0 3) 6

Ders İçeriği:  

Giriş: iktisadi Sistem, İktisadi Model ve  Temel Karşılaştırma Kıstasları / Kapitalist Sistemi Hazırlayan Düşünsel  Ortam / Kapitalizmin Kurumları, Gelişimi ve Dönüşümü / Kapitalist Sistemin Evrimi:Liberal  Kapitalizm, Müdahaleci Kapitalizm / Kapitalizmin Başarı ve Başarısızlıkları: Piyasa Başarısızlıkları ve Kamu Başarısızlıkları / Sosyalist Sistemin Düşünsel Temelleri:  Marx Öncesi ve Sonrası Sosyalizm, Piyasa Sosyalizmi / Marxist Düşünce:Felsefe, Tarih ve Politik İktisat / Sosyalizmin Problemleri ve 1990 Sonrası Geçiş Ekonomileri / Komünist Sistemin Düşünsel Temelleri / Karma Sistemler / Azgelişmişlik ve Azgelişmiş Ülkelerin  Temel Problemleri / İktisadi Sistemler, Demokrasi ve Büyüme İlişkisi

İnsan davranışlarını açıklamada kullanılan temel yaklaşımlar.

Ders Kodu ve Adı:

İKT508 Uluslararası İktisat Politikası

Kredi / AKTS:

(3 0 3) 6

Ders İçeriği: Uluslararası Ticaretin Kısıtlanmasının Argümanları / Gümrük Tarifeleri, Küçük Ülke ve Büyük Ülke Modeli, Tarifelerin Fiyatlara ve Ticaret Hadlerine Etkisi / Optimum Tarife, Efektif Gümrük Tarife Oranı ve Tarifelerin Makro Etkisi / Kotalar, Etkileri Ve Tarifelerle Karşılaştırılması / Sübvansiyonlar ve Etkileri / Damping Ve Uluslararası Fiyat Farklılaştırması / Uluslararası Ticaret Politikasının Diğer Araçları / Uygulamada Uluslararası Ticaret Politikası: GATT ve Dünya Ticaret Örgütü, Devletin Doğrudan Ticaret Yapması ve Planlı Ekonomilerde Dış Ticaret / Dış Ticaret Planlaması Ve Teknikleri / Ekonomik Entegrasyon Ve Gümrük Birlikleri Teorisi / Türkiye-AB Ilişkileri / Uluslararası Rezervler ve Likidite / Euro-Dolar Piyasası / Uluslararası Mali Piyasalar Ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Dış Borçları / Gelişen Ülkelerde Mal Fiyatlarını İstikrarlaştırma / Uluslararası Faktör Hareketleri
Ders Kodu ve Adı: İKT507 Uluslararası İktisat Teorisi
Kredi / AKTS:

(3 0 3) 6

Ders İçeriği:  

Arz Yönünden Uluslararası Ticaret Teorisi: Mutlak ve Mukayeseli Üstünlükler Teorisi / Faktör Donatımı (Hecksher-Ohlin) Teoremi ve Eleştirisi / Talep Yönünden Uluslararası Ticaret Teorisi: Karşılıklı Talep Kanunu, Teklif Eğrileri, Karşılıklı Talep Kanununun Eleştirisi / Sosyal Kayıtsızlık Eğrileri ve Dış Ticarette Genel Denge Analizi / Diğer Uluslararası Ticaret Teorileri / Ticaret Hadleri / Fakirleşerek Büyüme / Ödemeler Bilançosu, Ödemeler Dengesi, Para ve Ödemeler Bilançosu / Döviz Piyasası, Döviz Kuru, Döviz Kuru Sistemi Kavramı, Uluslararası Para Sistemi / Sabit Döviz Kuru Sistemi / Sabit Ayarlanabilir Döviz Kuru Sistemi / Devalüasyon ve Revalüasyon / Esneklikler Yaklaşımı: Marshall-Robinson-Lerner Şartı / Massetme Yaklaşımı / Monetarist Yaklaşım / Dalgalı Döviz Kurları / Uygulamada Döviz Kuru Sistemleri / Açık Ekonomi Makro İktisadı 

Ders Kodu ve Adı: İKT517 Büyüme Teorileri
Kredi / AKTS:

(3 0 3) 6

Ders İçeriği:  

Kalkınma ve Azgelişmişlik  / Azgelişmişliği Açıklayan Yaklaşımlar / Sermaye Birikimi ve Teknoloji/ Kalkınmanın Finansmanı / Kalkınmada Nüfus, İstihdam Sorunları ve İnsan Sermayesi / Kalkınma ve Dış Ticaret  / Kaynakların Dağılımı Sorunu / Kalkınma ve Sanayileşme Stratejileri / Sürdürülebilir Kalkınma ve Yoksulluk / Kalkınma Planlaması / Ekonomik Büyümenin Belirleyicileri ve Dışsal Büyüme Kuramları  / İçsel Büyüme Kuramları

Ders Kodu ve Adı: İKT518 İşgücü Ekonomisi

Kredi / AKTS:

(3 0 3) 6

Ders İçeriği:  

İşgücü piyasasının kuramsal ve ampirik irdelenmesi: İşgücü arzı, işgücüne talep, ve denge /  Demografik özellikler (cinsiyet, ırk ve etnik köken, medeni hal, vs…) ve işgücü piyasası konumları arasındaki bağlantılar / Beşeri sermaye yatırımları; evde üretim ve işbölümü, doğurganlık; iş değiştirme ve göç / Reel ve nominal ücretin belirlenmesi; denkleştirici ücret farkları; sendikalar, kamu ve özel sektör istihdamı, kayıt dışı sektör ve katmanlı işgücü piyasaları; işsizlik ve yoksulluk; ayrımcılık / Türkiye işgücü piyasasına yönelik seçilmiş analizler.

Ders Kodu ve Adı: İKT519 Yatırım Projeleri Analizi
Kredi / AKTS:

(3 0 3) 6

Ders İçeriği:  

Yatırım, Yatırım Projesi ,Temel Kavramlar, Yatırım Türleri, Yatırım Projesi, Aşamaları, Yatırım Düşüncesi, Yatırım Fikri ve Ön Fizibilite, Kesin Projeye Geçiş. Ekonomik Etüt, Teknik Etüt, Finansal Etüt ve Hukuki Etütlere Giriş, Ekonomik Etüt: Ekonomik Koşulların İncelenmesi, Pazar Araştırması ve Talep Analizleri, Kuruluş Yeri Seçimi, Kapasite Planlama ve Üretim Yönteminin, Ekonomik Ömrün Belirlenmesi, Teknik Etüt: Sabit Yatırım Tutarı Maliyetler ve İşletme Sermayesi İle Toplam Yatırım Tutarının Belirlenmesi, Finansal Etüt: Proforma Tabloların Oluşturulması, Ekonomik Ömür Boyunca Nakit Giriş ve Çıkışlarının Belirlenmesi, Proje Değerlendirme Modelleri: Statik Yöntemler, Dinamik Yöntemler, Paranın Zaman Değerini Dikkate Alan Yöntemler ve Örneklemeler, Paranın Zaman Değerini Dikkate Almayan Yöntemler ve Örneklemeler

Ders Kodu ve Adı: İKT520 Genel İktisat Tarihi
Kredi / AKTS:

(3 0 3) 6

Ders İçeriği:  

Bir Bilim Alanı Olarak İktisat Tarihi / Tarım Devrimi ve Sonuçları / İlk Çağ Ekonomileri / Roma İmparatorluğu’nun Ekonomisi / Erken Ortaçağ’da Avrupa Toplum ve Ekonomisi / İleri Ortaçağ’da Avrupa Ekonomisi: Yapısal Değişmeler / İleri Ortaçağ’da Avrupa Ekonomisi: Ekonomik Performans / Geç Ortaçağ’da Avrupa Ekonomisi/Modern Zamanlar Öncesinde Asya, Afrika ve Amerika’da Toplum ve Ekonomisi/Coğrafi Genişleme ve Ekonomik Sonuçları/Avrupa’da Ekonomik Güç Dengesinin Değişmesi/Sanayi Devrimi/ Ondokuzuncu Yüzyılda Sanayileşme ve Ekonomik Değişmeler/ Sanayileşmenin Yayılması/ Yirminci Yüzyılda Dünya Ekonomisi: Yapısal Değişmeler/Yirminci Yüzyılda Dünya Ekonomisi: Savaşlar ve Ekonomik Performans

Ders Kodu ve Adı: İKT521 Uluslararası Finansman
Kredi / AKTS:

(3 0 3) 6

Ders İçeriği:  

Uluslararası Finansal Sistem, Döviz Rejiminin Esasları, Döviz Kuru Politikası, Döviz Piyasası, Vadeli Döviz İşlemleri, Forward Sözleşmeler, Futures Sözleşmeler, Swap, Döviz Opsiyon İşlemleri, Alım Opsiyonu, Satım Opsiyonu

Ders Kodu ve Adı: İKT522 Türkiye-AB Ekonomik Entegrasyonu
Kredi / AKTS:

(3 0 3) 6

Ders İçeriği:  

Avrupa Birliği Fikrinin Tarihsel Gelişimi, Gümrük Birlikleri Kuramı, Avrupa Topluluğu’ndan Avrupa Birliği’ne, Ab’nin Kurumsal Yapısı, Hukuku, Avrupa Para Sistemi Ve Euro, Ab’nin Ortak Politikaları: Ortak Ticaret Politikası, Ortak Rekabet Politikası Türk Ekonomi Politikalarıyla Karşılaştırılması, Ab’nin Ortak Politikaları: Ortak Sanayi Politikası Ve Türk Sanayi Politikası İle Karşılaştırılması, Ortak Tarım Politikası, Genişleme Stratejisi, Avrupa Birliği’nin Siyasal Bütünleşmesi Konusunda Tartışmalar, Türkiye-Ab İlişkileri : Gümrük Birliği Öncesi, Türkiye-Ab İlişkileri : Gümrük Birliği

Ders Kodu ve Adı: İKT523 İktisadi Düşünceler Tarihi

Kredi / AKTS:

(3 0 3) 6

Ders İçeriği:  

İktisadi Düşünce Tarihinin Tanımı, Kapsamı, Yöntemi ve Diğer Bilim Dalları İle İlişkisi / Antik Çağda İktisadî Düşünce / Orta Çağda İktisadî Düşünce / Merkantilizm / Merkantilizmden Klâsik Teoriye: Liberal Düşünceler / Fizyokrasi / Klâsik Teori / David Ricardo / T.Malthus / J.B.Say / H.C.Carey / W.N. Senior / Klâsik Teorinin Genel Bir Analizi ve Tenkidi / Klâsiklere Karşı İlk Tepkiler: Marksizim / Tarihçi Okul / Marjinalizm / Marjinalizm: Avusturya Okulu / Marjinalizm: Lozan Okulu / Neoklâsik İktisat / J.M. Keynes / Monetarizm / Rasyonel Bekleyişler Teorisi: Yeni Klasik ve Yeni Keynesgil Okullar / Rasyonel Bekleyişler Teorisi: Reel Konjonktür Teorisi.

Ders Kodu ve Adı: İKT524 Ekonometrik Modeller
Kredi / AKTS:

(3 0 3) 6

Ders İçeriği:  

Tek değişkenli zaman serisi modelleri / ARIMA modeli / Bob-Jenkins metodu /  Deterministik ve stokastik trendler / Durağan olmayan birim kökler; test ve model seçimi / VAR modelleri / Yapısal VAR / Eşbütünleşme; Johansen yöntemi. Temel teori ve optimizasyon algoritmaları / Dışbükey optimizasyon / Dışbükey kümeler geometrisi / Temel dışbükey analizi / Optimallik ilkesi / Dualite / Sayısal algoritmalar / Newton yöntemi, iç nokta yöntemleri, dinamik programlama/ Mühendislik uygulamaları.

Ders Kodu ve Adı: İKT525 Çevre Ekonomisi ve Politikası
Kredi / AKTS:

(3 0 3) 6

Ders İçeriği:  

Ana Hatlarıyla Doğal Kaynaklar / Doğal Kaynakların Yeterliliği Sorunu / Doğal Kaynak Kullanım Oranında Sosyal Optimalite / Doğal Kaynakların Kötü Yönetilmesinin Nedenleri / Mülkiyet Hakları ve Doğal Kaynaklar / Doğal Kaynaklar ve Ekonomi / Doğal Kaynak Mal ve Hizmetleri / Doğal Kaynakların Modellenmesi / Yenilemez Kaynaklar / Doğal Kaynaklar ve Kamusal Politikalar / Ekonomik Verimlilik / Kamusal Politikaların Türleri / Merkezleştirme / Yerleştirme Politikaları / Doğal Kaynakların Değerinin Belirlenmesi / Maden Ekonomisi / Geri Dönüşümün Ekonomisi / Enerji Ekonomisi / Enerji Tüketimi ve Fiyatları / Orman Ekonomisi / Ormanda Ürün Zamanın Belirlenmesi / Ormancılıkta İlgili Kurumsal Düzenlemeler / Su Ekonomisi / Arazi Ekonomisi / Yaban Hayatı ve Biyolojik Çeşitlilik

Ders Kodu ve Adı: İKT526 Uygulamalı Ekonometri

Kredi / AKTS:

(3 0 3) 6

Ders İçeriği:  

Klasik En Küçük Kareler Varsayımından Sapmalar / Gecikmeli Değişkenler ve Dağıtılmış Gecikme Modelleri / Otoregresif Modeller / Rasyonel Beklentiler / Kısıtlanmış Hipotezler / Kısıtlı Regresyon Yöntemi / Eşanlı Denklem Sistemleri ve Bunların Sonuçları / Eşanlı Denklem Sapması ve Çözümleri / Dolaylı En Küçük Kareler Yöntemi / İki Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi.

Ders Kodu ve Adı: İKT527 Refah Ekonomisi
Kredi / AKTS:

(3 0 3) 6

Ders İçeriği:  

Piyasa Başarısızlığı ve Devletin Başarısızlığı Kavramları / Refah Devleti ve Sosyal Politikanın Tanımı / Devletin Sosyal İşlevleri / Modern Sosyal Refah Devletinin Ortaya Çıkışı / Refah Devleti Üzerine Tartışmalar / Modern Sosyal Devletin Görevleri / Sağlık ve Eğitim Harcamaları / İşgücü Piyasası ve Tam İstihdam Hedefi / İşsizlik, Yoksulluk, Gelir Dağılımı, Eşitsizlik / Türkiye’de Gelir Dağılımı / Refah Devletinin Sınırları

Ders Kodu ve Adı: İKT528 Kamu Kesimi Ekonomisi
Kredi / AKTS:

(3 0 3) 6

Ders İçeriği:  

Piyasa ekonomisi ve kamu ekonomisi ayırımı / Piyasa aksaklıkları / Kamu kesimi için ekonomik gerekçe / Kkamu malları teorisi / Kamu hizmetlerinin temel nitelikleri (savunma, eğitim, sağlık vb) / Dışsallıklar / Kamu ekonomisinde karar alma süreçleri

Ders Kodu ve Adı: İKT529 Matematiksel İktisat
Kredi / AKTS:

(3 0 3) 6

Ders İçeriği:  

Dersin Amacı, Kapsamı ve Temel Kavramları / Fonksiyonel İlişki / Doğrusal Fonksiyonlar / Doğrusal Talep ve Arz Modelleri / İkinci ve Üçüncü Dereceden Fonksiyonlar / Başlıca Foksiyon Türleri / Türevler / İktisatta Türevler, Elastikiyetler, Piyasa ve Bireysel Talep Elastikiyetleri İlişkisi / Talep Teorisinde ve Tüketici Davranışı Teorisinde Türev / Tek Açıklayıcı Değişkenli Fonksiyonlarda Optimizasyon / Tam ve Eksik Rekabet Şartlarında Denge / Toplam Değişme / Toplam Türev / Kapalı Fonksiyonlarda Türev / İki Girdili Cobb-Douglas Üretim Fonksiyonu / Homojen Fonksiyonlar / Euler Teoremi, Gelir Paylaşımı / Birden Çok Açıklayıcı Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum ve Minimum Noktaların Belirlenmesi / Lagrange Çarpanları Yöntemi / Sınırlandırılmış Fonksiyonlarda Optimizasyon.