Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İktisat Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Akademik Kadro
Prof. Dr. İbrahim KANYILMAZ
Prof. Dr. M. Hanifi ASLAN
Prof. Dr. Zehra Vildan SERİN
Doç. Dr. Filiz GÖLPEK
Dr. Öğ. Üyesi İbrahim ÇÜTCÜ
Dr. Öğ. Üyesi Eda DİNERİ
Dr. Serkan ARACI
Dr. Zeynep KÖSE
Dr. Yıldız ÖZKÖK
Araştırma Görevlisi Gözde TUĞAN MERAL
Dr. Öğ. Üyesi Lamiha ÖZTÜRK
Prof. Dr. M. Hanifi ASLAN

Akademik Geçmiş
Lisans : Bursa Üniversitesi - İktisat - 1982
Yüksek Lisans : Uludağ Üniversitesi - İktisat - 1984
Doktora : Uludağ Üniversitesi - İktisat - 1989

Telefonu : 1330
Odası : İİSBF Dekanlık
E-Posta : mhanifi.aslan@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
M. Hanifi ASLAN
Kısa Özgeçmiş

İktisadi, İdari ve sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmektedir.

Yüksek lisans ve doktora tezleri finans üzerinedir.

Araştırma Konuları

Finansal İktisat, Makro İktisat Teorisi, Para Teorisi ve Politikası, İktisat Politikaları, Hizmet Ekonomisi, Eğitim Ekonomisi.

Akademik Özgeçmiş
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
SıraTarihiİçerik
1 2013 Akardeniz, Erhan, “Teknik Tekstil Endüstrileri: Nonwoven Kumaş Örneği ve Gaziantep’in Durumu,” (Yüksek Lisans Tezi), Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, 2013
2 2013 Eylen, Gökhan, “Türkiye’de İşsizlik Sorunu Hakkında İşgücüne Beceri Kazandırma Politikaları Açısından Bir Değerlendirme,” (Yüksek Lisans Tezi), Hasan Kalyoncu   Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, 2013.
3 2007

 

Gemci, Hakan Fatih, "Türkiye'de Tekstil Piyasası ve Dünyadaki Yeri," (Yüksek Lisans  Tezi), Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

Kalkan, Ayşe, "Bankacılıkta Risk Yönetimi ve Türk Bankacılık Sistemi Üzerine Bir Değerlendirme,"(Yüksek Lisans Tezi), Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007

4 2006

 

Şari, Üzeyir, "Geçiş Ekonomilerinde Özelleştirme ve Yabancı Sermaye: Polonya,  Macaristan ve Çek Cumhuriyeti Deneyimleri," (Yüksek Lisans Tezi), Uludağ  Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.

5 2006

 

Filiz, Meryem, "Türkiye'de Bankacılık Sisteminin Regülasyonu Basel Standartları   Açısından Bir Değerlendirme,"  (Yüksek Lisans Tezi), Uludağ Üniversitesi, Sosyal  Bilimler Enstitüsü, 2006.

6 2003

 

Ateş, Koray, “2000 Yılı İstikrar Programı Sonrası Krizler ve Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri,” (Yüksek Lisans Tezi), Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.

7 2003

 

 

Özhan, Sinan, "Tarımsal Ürünlerde Futures Piyasalar ve Türkiye'de Uygulanılabilirliği," (Yüksek Lisans Tezi), Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.

 

8 2001

 Tavgaç, Gürsel, “Türkiye'de Kalkınma Planlarında Bölgeler  Arası Kalkınma Politikası”,  (Yüksek Lisans Tezi), Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.

9 2000

 Güngör, Ahmet, “Kalkınma Kutupları Teorisi Açısından Güneydoğu Anadolu Projesinin  Analizi”, 110 s. (Yüksek Lisans Tezi), Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,2000. 

10 1998

 

Bulut, Murat, “Türkiye’deki Enflasyonist Sürecin Bütçe Açıkları Açısından İncelenmesi:1970-1995,”(Yüksek Lisans Tezi),  Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.

11 1997

 

Başay, Fuat, “Türkiye'nin Dış Ticaret Yapısı ve Gümrük Birliği'nden Sonraki Gelişmeler,”   (Yüksek Lisans Tezi), Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997.

 

6.2 Doktora Tezleri
SıraTarihiİçerik
1 2018 Köse, Zeynep, “Seçilmiş Ülkelerde İmalat Endüstrisinde Endüstri İçi Ticareti Etkileyen Faktörler Üzerine Ampirik Bir İnceleme” (Doktora Tezi), Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, 2018.
2 2009

Gölpek, Filiz, "Adalet ve Etkinlik Amaçları Bakımından Yükseköğretimde Finansman  Politikası: Türkiye örneği." (Doktora Tezi),  Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1 2011

Aslan, M. H. (2011). Türkiye’de Yükseköğretimin Finansmanında Yol Ayrımı: Etkin, Adil ve Cesur Adımlar. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011), 27-29 Mayıs, İstanbul; 2. Cilt / Bölüm X / Sayfa 1170-1182.

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
SıraTarihiİçerik
1 2010

Para Teorisi ve Politikası. Bursa: Alfa Aktüel, 2010. ISBN: 9789752531598.

2 2008

Makro İktisat Politikası. Bursa: Alfa Aktüel, 2008

3 1998

Hizmet Ekonomisi. İstanbul: Alfa Yay., 1998. ISBN: 975-316-111-5

4 1997

Enflasyonist Finansman Politikası, Bursa: Ak-Bil 1997.  ISBN: 975-297-109-1

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2003

 Aslan, M. Hanifi, “Türkiye’de Yükseköğretimin Finansmanının Ekonomi Politiği,” Liberal  Düşünce Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 29, (Kış 2003), ss. 189-220.

Aslan, M. Hanifi,  “Para Politikasında Friedman Kuralı, Optimal Senyoraj Teorisi ve Sıfır Enflasyon  Üzerine Teorik bir İnceleme,” Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 30, (Bahar   2003).

Aslan, M. Hanifi, “Türkiye’de Optimal Senyoraj Teorisi ve Kamu Finansmanı Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme,” Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 2003. 

2 2002

Aslan, M. Hanifi, “Eğitimin Finansmanının Ekonomi Politiği ve Yükseköğretimde Adil ve  Etkin Finansman Politikaları,” Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 28, (Güz 2002), ss.225-246.

3 1994

Aslan, M. Hanifi, “Türkiye’de Konut Finansmanı: Toplu Konut Fonu Finansman ve Konut Üretim   Modeli, Son Gelişmeler ve Öneriler.” Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,  15 (1), (1994), ss. 1-14.

4 1991

Aslan, M. Hanifi, “Gelişmekte Olan Ülkelerde Konut Finansmanı İçin Kaynak Mobilizasyonu  Üzerine.” Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (1-2), (Mart-Kasım  1991), ss. 9-24.

Aslan, M. Hanifi, “Gelişmekte Olan Ülkelerde Konut Pazarları ve Alt Gelir Gruplarının Konut   Finansman Sorunları.” Maliye Yazıları 33, (Kasım-Aralık 1991), ss. 64-84.

5 1986

Aslan, M. Hanifi, “Enflasyon Bekleyişleri, Faiz Hadleri ve Mesken Talebi.” Uludağ İktisat ve İdari   Bilimler Dergisi 7(1), (Nisan 1986), ss. 25-34.

6 1985

Aslan, M. Hanifi, “İktisadi Gelişmenin Mali Cepheleri ve Mali Aracılar Olarak Sigorta   ŞirketlerininRolü.” Uludağ İktisat ve İdari Bilimler Dergisi 6 (1), (Nisan 1985), ss. 99-115

7.6 Diğer yayınlar
SıraTarihiİçerik
1 1996

Para ve Finans Ansiklopedisi, İstanbul: Creative Yayıncılık, I, II ve III. Ciltler, 1996.

                        “Alternatif Konut Finansman Sistemleri”, ss. 45-52

                        “Ayarlanabilir Faiz Oranlı İpotek”, ss. 173-75

                        “Değişken Faiz Oranlı İpotek”, ss. 38-82

                        “Derecelendirilmiş Ödemeli İpotek,” s.393

                        “Eski Muharipler İdaresi,” ss. 524-25

                        “Federal Konut  Finansman Kuruluşları,” ss. 549-50

                        “Federal Konut İdaresi,” ss. 551-52

                        “Federal Konut Kredi Banka Sistemi,” ss. 552-53

                        “Federal Konut Kredisi İpotek Şirketi,” ss. 553-54

                        “Federal Ulusal İpotek Birliği,” ss. 554-56

                        “Fiyat Düzeyine Ayarlı İpotek,” ss. 650-52

                        “Hükümet Ulusal İpotek Birliği,” ss. 781-83

                        “İkincil İpotek Piyasaları,” ss.  816-19

                        “Konut Finansmanı,” ss. 1020-32

                        “Mevduat Kurumları veya Mevduat Toplayan Mali Aracılar,” ss. 1444-47

                        “Tasarruf ve Kredi Birlikleri,” ss. 1510-15

                        “Teminat Karşılıklı İpotek Borcu,” ss. 1550-52

                        “Toplu Konut Fonu,” ss.1557-71

                        “Türkiye’de Konut Finansmanı,” ss. 1724-34

                        “Yatırımcı Konut Finansmanı,” ss. 1993-96

 

8. Projeler
SıraTarihiİçerik
1 1994

M. Hanifi Aslan, Konut Kooperatiflerinde Maliyet ve Finansman: Bursa Uygulaması,  Doktora Sonrası Proje, 1994.

9. İdari Görevler
SıraTarihiİçerik
1 2010

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, Dekanlık: 2010-devam

2 2008

Uludağ Üniversitesi İİBF İktisat Bölüm Başkan Yardımcılığı: 2004-2008.